Wémá Nukɔntɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
nothumb
nothumb
Doo nú mi!

Wikipedia ɖò Fɔngbemɛ ɔ, bibɛ wɛ mi ɖè. Mi na wlan nǔ, bo na xà ɖó gbè miɖésunɔ lɛ tɔn ɔ nyí nǔ ɖò tají. Tovi hwɛ ɖɔwun lɛ wɛ nɔ wlán nǔ élɔ lɛ bo ná dó sɔ́ nunywɛ d'asi nú mɛ bǐ. A tunwun fɔngbe wlan alǒ a nɔ dó wɛ hun, hwi lɔ mɔ̌, a hɛn ɔ́, a nǎ d'alɔ b'ɛ na yì nukɔ̀n.

Núwlǎnwlǎn 551 wɛ e ko wlan dó Wikipedia fɔngbemɛ tɔn ji. Wà gɔ́ towé ná!


Ɖíɖé éhɔnmɛ tɔn

Núwlǎnwlǎn ɖagbè


Jɔmɛhunjayitɛn Kutɔnu tɔn alo Jɔmɛhunjayitɛn Kajɛwun tɔn ɔ, wɛ nyi jɔmɛhunjayitɛn ɖaxo Benɛɛto tɔn bo ɖo toxo Kutɔnu tɔn mɛ. Ɖo azǎn ko nukun wé gɔ ɔ (22) Nǔxwasùn xwè 2018 tɔn mɛ wɛ, é ɖyɔ nyikɔ tɔn b'ɛ huzu Jɔmɛhunjayitɛn yɛhwenɔgán ɖaxo Bernardin Gantin tɔn. Xá nú é kpó ɔ....

Tuto nɔnvi Wikipedia tɔn lɛ

Wikisource Wikisource Wiktionary Wiktionnaire Wikiquote Wikiquote Wikinews Wikinews Wikidata Wikidata Wikibooks Wikibooks
Wikispecies Wikispecies Wikiversity Wikiversité Wikivoyage Wikivoyage MediaWiki MediaWiki Commons Commons Meta-Wiki Meta-Wiki