Wémá Nukɔntɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
nothumb
nothumb
Doo nú mi!

Wikipedia ɖò Fɔngbemɛ ɔ, bibɛ wɛ mi ɖè. Mi na wlan nǔ, bo na xà ɖó gbè miɖésunɔ lɛ tɔn ɔ nyí nǔ ɖò tají. Tovi hwɛ ɖɔwun lɛ wɛ nɔ wlán nǔ élɔ lɛ bo ná dó sɔ́ nunywɛ d'asi nú mɛ bǐ. A tunwun fɔngbe wlan alǒ a nɔ dó wɛ hun, hwi lɔ mɔ̌, a hɛn ɔ́, a nǎ d'alɔ b'ɛ na yì nukɔ̀n.

Núwlǎnwlǎn 749 wɛ e ko wlan dó Wikipedia fɔngbemɛ tɔn ji. Wà gɔ́ towé ná!


Ɖíɖé éhɔnmɛ tɔn

Núwlǎnwlǎn ɖagbè


Vodunxwè ɔ, nyi xwé ɖé bɔ é nɔ ɖu ɖo azǎn wǒ gɔ ɔ́ Alunsun tɔn mɛ ɖo Benɛɛto mɛ. Togán xoxo Nicéphore Soglo wɛ sɔ xwé nɛ ɔ ɖuɖu tɔn ɖo té. Xá nú é kpó ɔ....

Tuto nɔnvi Wikipedia tɔn lɛ

Wikisource Wikisource Wiktionary Wiktionnaire Wikiquote Wikiquote Wikinews Wikinews Wikidata Wikidata Wikibooks Wikibooks
Wikispecies Wikispecies Wikiversity Wikiversité Wikivoyage Wikivoyage MediaWiki MediaWiki Commons Commons Meta-Wiki Meta-Wiki