Wemɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Wemɛ

Axí Waounɖo tɔn ɖo Xɔgbonu
Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛ
Tokpɔnla nabi é ɖo e : Tɛnnɛ (09)
Ayí é jí ɖé e
Gáɖiɖi tɔn : 128 100 ha
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 1 096 850

Wemɛ ɔ, tokpɔn ɖe wɛ bo ɖo Afɔgokɔ Benɛɛto ɔ tɔn ɖo hwetɔnwaji.

Tán tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tɔsisa ɖaxo ě nyi Wemɛ bo d'asa Benɛ To ɔ sin taligbe kaka bo nɔ wa kɔn Xu e ɖo afɔgokɔ to ɔ tɔn e sin nyikɔ wɛ e nɛ̌ɛ. Adahunu to ɔ sin mima ɖěe akpaxwe ěe ɖo taligbe tɔn bo nyi tokpɔn Platǒ tɔn din e sǐin.

Tokpɔnla tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Wemɛ ɖo tokpɔnla tɛnnɛ (09). Yé ɖyé: