Alixosi

Bɛ̌ sín Wikipedya

Alixosi ɔ nyɔnu vi gunnu (Xɔgbonu) nyikɔ wɛ. Nyikɔ nɛ ɔ e nɔ mɔ ɖo Fɔnnu lɛ, Maxinu lɛ kpodo Ayizɔnu lɛ mɔ kpan gɔn ɖo Benɛɛto mɛ. Nyikɔ nɛ ɔ tinmɛ tɔn wɛ nyi NYƆNU VI E JI Ɖ'ALIXO E. E nɔ na Vi nyɔnu e Nɔ tɔn xwe ajidonu bo ji sɔnyi alixo Doto xwe ma yi e.