Akpaxwé:Ví nyikɔ ɖo Benɛɛto mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Ví nyikɔ ɖo Benɛɛto mɛ" tɔn mɛ lɛ é

3 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 3 jí.