Benɛɛto

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Benɛ)

Benɛɛto

Mijɛmǐɖési toxo
Ga ɖiɖi tɔn 114 763 km²
Tovi 11 733 059 ab.2019)

Benɛɛto nyí tò ɖé ɖo hwéyixɔtɛn mɛwigbéjí tɔn. To é lɛlɛ do é lɛ wɛ nyí Bukina Faso sin tò kpódó Nijɛto kpo ɖo totáligbé, Awɔnlíntò ɖo hwézɛhwɛtɛn lo bɔ Togotò wa ɖo hwéyixɔtɛn. Xú wɛ ɖo tofɔligbé nú Benɛɛto ɔ.

Azán nukɔntɔn avivɔsún 1960 tɔn mɛ wɛ Benɛɛtò jɛ éɖésunɔsi ɖé.

Xɔgbonu ka nyí mijɛmǐɖési toxo Benɛɛtò tɔn ɔ bɔ é nɔ ylɔ Benɛɛví lɛ ɖɔ benɛɛnu.

Benin-CIA WFB Map

Ayínúkúnmɛ Benɛɛto tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gblógbló Benɛtò tɔn, é lɛ́n do kilomɛ́tlu gblogá zɛɛn jlɛ mɛ ɔ, ná yí 114 763 km2 mɔ́.

To ɛnɛ wɛ lɛ́lɛ́ do Benɛɛtò. Ɖo totáligbé Benɛɛtò tɔn ɔ, Bukina Faso tò kpódó Nijɛ tò kpó wɛ ɖo finɛ́. Ɖo tofɔlibgé ɔ xu wɛ ɖo finɛ́. Ɖo hwézɛhwɛtɛn ɔ, é ná mɔ Awɔnlíntò lo bɔ Togotò wá ɖo hwéyixɔtɛn.

Ée xa mɛ ɖo liyasún xwe 2015 tɔn mɛ ɔ, gbɛtɔ 11 448 647 mɔ́ wɛ é xá ɖo Benɛɛtò ɔ mɛ.

Gbé ě nɔ do ɖo Benɛɛtò mɛ lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gbé alɔkpa alɔkpa wɛ é do ɖo benɛɛtò mɛ. Flanségbè wɛ nyí gbé ě axɔsu do kɛn bɔ mɛ bi ná do ɖo to ɔ mɛ é. Lo ɔ é ka nɔn do benɛɛgbé jíjí lɛ lɔɔ mɔ.

Ɖo totáligbé ɔ, Bariba, Ditamari kpódó Dendi kpó wɛ nyí gbé ě nɔ do ɖo tají é.

Ɖo tofɔligbé kpódó to tɛntín kpó ɔ, Fɔngbe, Ayɔgbe, Gungbe, Anagógbe kpódó Wémɛgbè kpó wɛ nyí gbé ě e nɔ do ɖo tají é.

Xwe'hwenu Benɛɛtò tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xwe hwenu ɛnɛ wɛ ɖo Benɛɛtò ɔ mɛ. Jǐ hwenu ě nɔ bɛ sín xwejisún mɛ bo nɔ yi fo ɖo ayídosún mɛ é. Fomɛ ě nɔ bɛ sín liyasún mɛ bo nɔ yi fo ɖo avivɔsún mɛ é. Zo hwenu ě nɔ bɛ sín zǒsún mɛ bo nɔ yo fo ɖo abɔxwisún mɛ é. Xwe hwenu ɛnɛ gɔ wɛ nyí aluun hwenu. É nɔ bɛ sín woosún mɛ bo nɔ yi fo ɖo zofinkplɔsún mɛ.

Togán Benɛɛtò tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Sín hwenu ě Benɛɛtò ɔ jɛ édésunɔ si ɖo xwe 1960 tɔn mɛ ɔ, togán tɛnmɛtɛnmɛ wɛ kpacɛ do to ɔ nu. Bɛsín mɛdaxo Hubert Manga ji wa yi jɛ mɛdaxo Patrice Talon ji. Patrice Talon wɛ nyí togán benɛɛtò tɔn ɖo dín. É sɔ ɛ gǎn ɖo xwéjisún xwe 2016 tɔn mɛ.

Tan Benɛɛtò tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]