Aller au contenu

Togotò

Bɛ̌ sín Wikipedya

Togotò

Ga ɖiɖi tɔn: 56 600 km²
Tovi: 8 095 498
Togán tɔn: Faure Gnassingbé

Togotò b'ɛ ylɔ ɖɔ Togo ɖo yovo flànsé gbè mɛ ɔ, nyí tò ɖé ɖo hwéyixɔwají Aflika tɔn.

Tò é lɛlɛ do é lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Benɛɛtò ɖo hwétɔnwají, Ganatò ɖo hwéyixɔwají kpodo Bukinatò kpo ɖo totaligbé tɔn.

Gbè ee nɔ dó ɖo Togotòmɛ lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Flanségbè, Éwé kpodo kabiyè kpo wɛ nyi gbè ee nɔ do to tájí ɖo Togotòmɛ lɛ e.