Aller au contenu

Hubert Maga

Bɛ̌ sín Wikipedya

Hubert Maga

Azɔ tɔn
Togán xóxó Benɛɛto tɔn
26 liyasun xwè 1960 yi jɛ 27 kɔyansùn xwè 1963
{{{azɔ tɔn-2}}}
{{{hwenu é w'azɔ-2 ɖé}}}
{{{azɔ tɔn-3}}}
{{{hwenu é w'azɔ-3 ɖé}}}
Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 10 Août 1916
Fǐ é ji ɖé é : Parakou
To é mɛ nu wɛ nǐ é : Benɛɛto
Azán é gbè é kú é : 8 mai 2000


Hubert Maga ě e ji i ɖo azǎn wogɔ ɔ (10) avivɔsùn xwè 1916 bɔ é ku ɖo azǎn tantɔngɔ ɔ (08) nuxwasùn xwè 2000 tɔn mɛ ɔ nyi sùnnu toxóɖɔtɔ benɛɛtovi ɖokpo. É nyi togan xóxó Benɛɛto tɔn sín xwè 1960 wayi xwè 1963 bo nyi sin xwè 1970 wayi 1972 tɔn mɛ. É wɛ lɛ nyi togan nukɔntɔn sín hwenu è Benɛɛto jɛ éɖésusi do e.