Aller au contenu

Mathieu Kérékou

Bɛ̌ sín Wikipedya

Mathieu Kérékou

Mathieu Kérékou ɖo xwè 2016 tɔn mɛ
Azɔ tɔn
Togán xóxó Benɛɛto tɔn
4 Lidosùn 1996 tɔn – 6 Lidosùn 2006 tɔn
Sɔmisɔmi nukɔntɔn : 18 Xwéjísùn 1996
Sɔmisɔmi wégɔɔ : 18 Xwéjísùn 2021
Mɛ é gudo é jɛ é : Nicéphore Soglo
Mɛ é jɛ gudo ni é : Thomas Boni Yayi
Togán xóxó Benɛɛto tɔn
26 Kɔyansùn 1972 – 4 Lidosùn 1991
Mɛ é gudo é jɛ é : Justin Ahomadegbé
Mɛ é jɛ gudo ni é : Nicéphore Soglo
Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 2 Zoosùn 1933
Fǐ é ji ɖé é : Kouarfa
To é mɛ nu wɛ nǐ é : Benɛɛto
Toxoɖɔgbɛ tɔn : PRPB
Azɔ é nɔ wa é : Sɔjá
Azán é gbè é kú é : 14 Kɔyansùn 2015


Mathieu Kérékou, ɔ è jì ì ɖò azǎn 2gɔ zǒsùn xwe 1933 ɖò kouarfa, ɖò Benɛɛto mɛ ( e nɔ ylɔ́ ɖɔ̀ dànxòmɛ). E kú ɖò azǎn 14gɔ kɔ́nyàsùn xwe 2015 tɔ̀n mɛ ɖò Kutɔnu. Tó fɔ́n dó jǐ bó flí gǎnazìnkpo lòbò ɖù tògán núwiwà ɖokpó mɛ wɛ e nyí togán ɖe ɖò Dànxomɛ.

Elɛ ɖù gǎn hwenu è è sùn nyǐ tò ɔ republik populɛɛ Benɛɛ tɔn é ɖo azǎn 26gɔ kɔ́nyàsùn xwe 1972 yí ɖó azǎn nukɔ̀tɔ̀n Avivɔsùn xwe 1990 ɔ tɔ̀n bó lɛ wá ɖù gǎn bɛ́sín azǎn nukɔ̀tɔ̀n avuvɔ̀sùn xwe 1990 ɔ tɔ̀n yìjɛ̀ azǎn 4 gɔ lidósùn xwe 1991. E lɛ vɔ́ wá xá gànzinkpòjí ɖò azǎn 4 gɔ́ lìdósùn ɔ tɔ̀n bó nɔ̀ káká yijɛ̀ azǎn 5 gɔ lidòsùn xwe 2006 ɔ tɔn, hwènɛ ɔ nù wɛ e jó gǎnɖuɖù dó lee sɛ́n dòdó ɔ́ byɔ́ gbɔ̀n e. E lɛ́ wá nyí lɛ̀ngbɔ̀nyítɔ́ ɖò sìnsɛ̀n lìnù nú ɖò pentecôtiste lɛɛ gɔ́n.

Ɖiɖé tɔn ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]