Thomas Boni Yayi

Bɛ̌ sín Wikipedya

Thomas Boni Yayi

Azɔ tɔn
Togán xoxo Benɛɛto tɔn
6 lidosùn 2006 – 5 lidosùn 2016
Sɔmisɔmi nukɔntɔn : 19 nuxwasùn 2006
Sɔmisɔmi wégɔɔ : 13 nuxwasùn 2011
Mɛ é gudo é jɛ é : Mathieu Kérékou
Mɛ é jɛ gudo ni é : Patrice Talon
Gán gbɛta kɔnɖokpɔ Aflika tɔn
29 alunsùn 2012 – 27 alunsùn 2013
Mɛ é gudo é jɛ é : Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Mɛ é jɛ gudo ni é : Haile Mariam Dessalegn
Gán akwɛsɛxwétɛn hwéyixɔwají Aflika tɔn
woosùn 1994 – zofinkplɔsùn 2006
Mɛ é gudo é jɛ é : Aboubacar Baba Moussa
Mɛ é jɛ gudo ni é : Abdoulaye Bio Tchané
Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 1er liyasùn 1952
Fǐ é ji ɖé é : Cawuru
To é mɛ nu wɛ nǐ é : Benɛɛto
Toxoɖɔgbɛ tɔn : FCBE / Les Démocrates
Asi tɔn : Chantal de Souza
Sisɛn tɔn : Assemblées de Dieu
Fi é é nɔ nɔ́ é : KutɔnuThomas Boni Yayi ɔ, é ji ì ɖò azǎn nukɔntɔn (1er) liyasùn xwè 1952 tɔn mɛ ɖo "Tchaourou" bɔ é nyi Benɛɛto-vi súnnu toxoɖɔtɔ́ ɖokpó. É nyi togán Benɛɛto tɔ̀n ɖò azǎn ayizɛn gɔ ɔ (6) lidosùn xwè 2006 yi jɛ azǎn ayizɛn gɔ ɔ (6) lidosùn xwè 2016 tɔ̀n mɛ.

Tàn gbɛ tɔ̀n tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

È jì i ɖò azǎn nukɔntɔn ɔ gbè ɖò liyasun 1952 tɔn gbè ɖò Tchaourou, wxédo e nyí malɛnu lɛ tɔn e ɖé mɛ (1er juillet 1952). Amɔ é wá húzú wɛnɖagbèjlátɔ́.

Sìnsɛ̀nzɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖò xwè 2012 tɔn mɛ ɔ, togán Yayi Boni húzú mawuxóɖɔtɔ́ ɖo sìnsɛ̀n Assemblées de Dieu lɛ tɔn Salem Jéricho tɔn ɖò gbɛjlomɛɖé ɖo Kutɔnu toxo ɔ mɛ.

Ɖiɖé tɔn ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]