Kutɔnu

Bɛ̌ sín Wikipedya

Kutɔnu

Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛɛ
Tokpɔn é mɛ é ɖé e : Littoral
Tokpɔnla é mɛ é ɖé e : Kutɔnu
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 760 000

Kutɔnu nyí toxo ɖaxo bǐ ɖo Benɛto ɔ mɛ. Ěe xa mɛ ɖo xwe 2013 ɔ, gbɛtɔ 760 000 wɛ sá xwé ɖo kutɔnu[1].

Axɔxuwxé gége wɛ ɖo fi nɛ. Ɖantɔpka xi wɛ nyi axi ɖaxo bǐ ě ɖo hwéyixɔwaji mɛwigbéjí ɔ tɔn bi é. Nɔ̀xwe kpodo xú kpo ě kpé ɖo toxo ɔ mɛ wɛ zɔn bɔ é ylɔ ɛ ɖɔ Kutɔnu.

zohunglitɛn kpodo Jɔmɛhunjayitɛn Benɛɛto ɔ tɔn lɛ ɖésu kpan ɖo kutɔnu.

É nɔ ylɔ mɛ é nɔ nɔ́ Kutɔnu lɛ ɖɔ Kutɔnutɔ.

Tan Kutɔnu toxo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo xwe kanweko ɖobu ko é hwé ɖokpo gɔ tɔn sín bibɛmɛ ɔ, hwevíwlǐtɔ́ lɛ kɛ́ɖɛ́ wɛ́ sáxwé nyi kutɔnu. Hwénú é axɔ́sú Glɛlɛ ɖo gánjí è wɛ yovotomɛnu núkɔ́ntɔ́n lɛ wá sá xwé ɖo finɛ. Ɖo azǎn 19 ɔ nùxwasùn xwe 1958 tɔn mɛ wɛ axɔ́sú Glɛlɛ d'alɔ wémá mɛ bo jo kutɔnu toxo ɔ do nú flánsé lɛ.

Tokpɔnlavi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxo Kutɔnu tɔn ɔ ɖo tokpɔnlavi w'atɔn.Yě ɖie:


Toxogán kutɔnu tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxogán kutɔnu tɔn lɛ
Xwe Nyíkɔ
1956-1961 Mɛdaxó Gilbert Kpakpo
2003-2015 Mɛdaxó Nicéphore Soglo
2015-2017 Mɛdaxó Léhady Vinagnon Soglo
Sín xwe 2017 tɔn mɛ Mɛdaxó Isidore Gnonlonfoun (Tɛnmɛ kpɔntɔ)

Axi Kutɔnu tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Axi Kutɔnu tɔn lɛ ɖié [2]

 • Dantɔkpáxì
 • Pk3 xì,
 • Tokplégbé xì,
 • Ayijɛdo xì,
 • Gbégamɛ xì,
 • Mɛnɔtɛn xì, Yɛhwè Micɛ́li sin axi ɔ sɔ́ lin dó tokpɔnlazɔwatɛn tɛnwegɔ́ ɔ kutɔnu tɔn ǎ
 • Wɔlɔgɛdɛ xì,
 • Kajɛwun xì,
 • Midɔnbɔ xì
 • "SainteTrinité" xì.

Kɔnɖokpɔ́ xǎ toxo ɖévo lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxo kutɔnu tɔn d'alɔ wémá mɛ bo ɖo Kɔnɖokpɔ́ xǎ toxo ɖévo lɛ ɖo gbɛ́ ɔ mɛ́. É ná xá:

 • Toxo Créteil tɔn ɖo flánsétomɛ, sin xwe 1986 tɔn
 • Toxo Salvador tɔn ɖo Bresil to mɛ, sí xwe 1987 tɔn
 • Toxo Rosny-sous-Bois tɔn ɖo flánsétomɛ, sín xwe 2006 tɔn


Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

 1. https://www.populationdata.net/pays/benin/
 2. https://beninrevele.bj/article/209/les-neuf-marches-urbains-cotonou-bientot-ouverts/