Aller au contenu

Glèlè

Bɛ̌ sín Wikipedya

Glɛlɛ

Axɔsu Agbomɛ tɔn
Axɔsu ɖuɖu tɔn: 1858 – 1889
Axɔsu é guɖo é jɛ é : Gézo
Axɔsu é jɛ guɖo ni é: Gbɛ̀hanzin
Xwè é mɛ é kú é: 1889
Fǐ ee kú ɖé é: Agbomɛ
Tɔ tɔn: Gézo
Crown Prince Glele (left) with his father, King Ghezo

Glɛlɛ bɔ nyikɔ tɔn nyi Badohun ɔ, nyi axɔsu wǒ gɔ ɔ, nu é jo Tasi Hangbé do. É jɛ tɔ tɔn Gézo gudo ɖo axɔsuzinkpo ɔ jí bɛ sín xwè 1858 yi jɛ xwè 1889 tɔn mɛ.