Aller au contenu

Behanzin

Bɛ̌ sín Wikipedya

Gbɛ̀hanzin

Axɔsu Agbomɛ tɔn
Axɔsu ɖuɖu tɔn: 1890 – 1894
Axɔsu é guɖo é jɛ é : Glɛlɛ
Axɔsu é jɛ guɖo ni é: Agoli Agbo
Xwè é mɛ é kú é: 1906
Fǐ ee kú ɖé é: Alger
Tɔ tɔn: Glɛlɛ

Gbɛ̀hanzin tínmɛ tɔn lɛ nyi Gbɛ̀ hɛn azin bɔ ayijlɛ Axɔsu Gbowele bɔ é jì ì ɖo xwè afɔtɛnnɛ kanɖé atɔ́ɔ́n (1845) gɔɔ tɔn mɛ bɔ é yi alada ɖo xwè afɔtɛnnɛ kanwè ko atɔ́ɔ́n nukún ɖokpo (1906) gɔɔ tɔn. Axɔsu ɖaxo Agbomɛ tɔn lɛ ɖokpo wɛ é nyi bo ka nyi vǐ sunnu Dáda Glɛlɛ KiniKini tɔn.