Aller au contenu

Nicéphore Soglo

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nicéphore Dieudonné Soglo

Azɔ tɔn
Togán xóxó Benɛɛto tɔn
4 Lidosùn 1991 tɔn – 4 Lidosùn 1996 tɔn
Sɔmisɔmi nukɔntɔn : 24 Xwéjísùn 1991
Mɛ é gudo é jɛ é : Mathieu Kérékou
Mɛ é jɛ gudo ni é : Mathieu Kérékou
Ganhɔnyitɔgán xoxo Benɛɛto tɔn
12 Xwéj́sùn 1990 – 4 Lidosùn 1991
Tokpɔnlagán xoxo Kutɔnu tɔn
3 Xwéj́sùn 2003 – 30 Liyasùn 2015
Mɛ é jɛ gudo ni é : Léhady Soglo
Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 29 Abɔxwisùn 1934
Fǐ é ji ɖé é : Badou (Togo)
To é mɛ nu wɛ nǐ é : Benɛɛto
Toxoɖɔgbɛ tɔn : RB
Asi tɔn : Rosine Vieyra Soglo
Vi tɔn lɛ : Léhady Soglo kpo Ganiou Soglo kpan


Nicéphore Soglo ɔ nùkɔ́ tɔ̀n kpíkpé ɔ wɛ nyí Nicéphore Dieudonné Soglo bɔ é nyi Benɛɛtovi súnnu toxoɖɔtɔ ɖokpo. E jì ì ɖò azǎn 29 gɔ́ abɔ̀xwísùn xwè 1934 ɖò Badou, Togoto mɛ. É nyi togan Benɛɛto tɔn ɖo azǎn 4 gɔɔ lidosùn xwe 1991 wayi jɛ azǎn 4 gɔɔ lidosùn xwe 1996 tɔn mɛ.

Gbɛ tɔn sin tan[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Eé kplɔ́n wemà ɖò akwɛ́zínkàn linù ɖò kplɔ́njǐalavɔ̀ paris tɔ̀n ɖò yovó flànsé tomɛ kpodó ENA kpó gùdó ɔ, Nicéphore SOGLO lɛkɔ wa Benɛɛ e ɖò Dànxomɛ nyí wɛ hwè nɛ ɔ nù e.

Ɖò zòfínkplɔ́sùn xwe 1990 ɔ, togán Mathieux Kérékou jló ná ɖónǔ hwinnyà hwinnyà e tíìn ɖò  tòmɛ ɔ nù bò hù acɛ̀ nú sɛ́ndòdó to ɔ tɔ̀n; lòbò ylɔ́ tòkplé ɖàxó ɖòkpó ɖò kútɔ́nù. Xwèjísùn ɔ sín azǎn 12gɔ́ ɖo xwe 1990 gɔ mɛ ɔ,  E ɖe nyǐ ì gǎnhɔ̀nyitɔ́ nùkɔ̀ntɔ̀n ɔ.

Ɖiɖe tɔn ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]