Aller au contenu

Zohunglitɛn Kutɔnu tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Zohunglitɛn Kutɔnu tɔn

Zohunglitɛn ɔ
Alɔkpa é wɛ é: Zohunglitɛn ajɔxo tɔn
Xwè é mɛ é gbá ɖé é : 1964
Axɔsu alo mɛ kpǎ tɔn: Axɔsu tɔn
Agban nabi ee sixu hɛn é: Tɔnu livi Wǒ zɛwu
Gblogblo tɔn: 260 ha
Fǐ ě ɖé é
Tó é mɛ é ɖé é: Benɛɛtò
Tokpɔnla é mɛ é ɖé é: Kutɔnu

Zohunglitɛn Kutɔnu tɔn ɔ, nyi zohunglitɛn ɖokpo ee ɖo Benɛɛtò mɛ é, bo ɖo toxo Kutɔnu tɔn mɛ.

É wɛ nyi hunkɛ́n nu nǔ é kan akwɛ ba do togba mɛ ɖo Benɛɛtò mɛ é bo nyi zohunglitɛn atɔn gɔ ɔ (3è) é ɖo hweyixɔwají Aflika tɔn, bo ɖo guɖo nu zohunglitɛn Lagos kpodo Abidjan tɔn kpo.

Sin Alunsùn xwè 2018 tɔn mɛ ɔ, zohunglitɛn toxo Anvers tɔn, ee nyi zohunglitɛn wé gɔ ɔ yovogbéjí tɔn é, wɛ nɔ kpénukun do zohunglitɛn Kutɔnu tɔn ɔ wu [1].

Tán tɔn kléwun

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azǎn gban nukun ɖokpo gɔ ɔ (31) woosùn xwè 1964 tɔn mɛ wɛ, é gbá zohunglitɛn ɔ ɖé ɖo xu to ɖo Kutɔnu toxo ɔ mɛ. Ɖo xwè ɖokpo mɛ ɔ, agban tonu livi wǒ mɔ (10 millions) wɛ nɔ gbɔn zohunglitɛn ɔ, b'ɛ nyi zohunglitɛn ɖaxo atɔn gɔ ɔ é ɖo Aflika é.

Agban tɛnmɛ tɛnmɛ é nɔ gbɔn zohunglitɛn ɔ lɛ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Agban kun wa to mɛ, wɛ nyi azɔ tají é nɔ wa ɖo Zohunglitɛn Kutɔnu tɔn é, bɔ gbaɖé, nuɖuɖu lɛ kpodo ami tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ kpo wɛ ɖ tají tawun.

Agban kun yi to mɛ, lɔ ɔ mɔ, nyi azɔ tají zohunglitɛn ɔ tɔn. Avɔkán, Akaju kpodo ami mitɔn tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ kpo wɛ é nɔ kun yi togudo tawun.

Agban ee nɔ yi Tchad, Niger kpodo Burkina-faso to mɛ lɛ é kpo lɔ ɔ mɔ, nɔ gbɔn zohunglitɛn Kutɔnu tɔn ɔ.

Zohunglitɛn toxo Anvers tɔn, ee nyi zohunglitɛn wé gɔ ɔ (2ème) yovogbéjí tɔn é, wɛ nɔ kpénukun do zohunglitɛn Kutɔnu tɔn ɔ wu, sin Alunsùn xwè 2018 tɔn mɛ.

Nuwlǎnwlǎn é ca kan xa élɔ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dòdó tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]
  1. https://portdecotonou.bj/nos-valeurs/