Avivɔsùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Avivɔsun ɔ wɛ nyi sun tantɔ̀n gɔ é ɖo xwé ɔ mɛ é. Zǒsùn wɛ nyi sùn ée jɛ gudo ni é.

Tinmɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Avivɔsun ɔ tinmɛ tɔn wɛ nyi sun é mɛ avivɔ nɔ jɛté ɖé é.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]