Aller au contenu

Zǒsùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Zǒsùn ɔ wɛ nyí sùn tɛnnɛ gɔ é ɖo xwé ɔ mɛ é. E wɛ jɛ gudo nu Avivɔsùn.

Tinmɛ tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Zǒsùn ɔ tinmɛ tɔn wɛ nyí sùn é mɛ Zǒ nɔ do ɖé é.