Kple ɖaxo è blo ɖo Benɛɛto mɛ ɖo zoflinplɔsun xwe 1990 tɔn mɛ e

Bɛ̌ sín Wikipedya

Kple ɖaxo è blo ɖo Benɛɛto mɛ ɖo zoflinplɔsun xwe 1990 tɔn mɛ ɔ, nyi kple nukɔntɔn e blo ɖo to e nɔ do flansegbe ɖo Aflikagbeji e lɛ mɛ, lo bɔ yé gege sɔ afɔ do afɔdo tɔn mɛ(Benɛ).

Doyidosrɔ kple nɛ ɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Benɛɛto jɛ eɖesu si sin xwe ko-atɔɔn-nukun-ɛnɛ gɔɔ gudo ɔ, to ɔ wa ɖo wuwɛ gege xozrɛ wɛ b'ɛ zɔn b'ɛ yi gudo bi. Tovilɛ bi ɖo ale na wɛ ɖo acɛkpikpa mɛɖaxo ahwangan sunvinɔ Mathieu Kérékou tɔn ɔ sɔ kpewu bo ɖo kwɛ su azɔwatɔ lɛ wɛ a. Mɔ ɖokpo ɔ tovi lɛ fɔngu do acɛkpikpa gannu gannu togan ɔ tɔn ji. Hwenɛnu loɔ, togan ɔ wa mɔ ɖɔ émi ɖo na d'alɔ ami mɛ lobo vɔda nu acɛkpikpa emitɔn. Ɖo azan ɛnɛ gɔɔ wǒsun xwe 1989 tɔn ɔ, xoɖɔ-do-mɛɖee-gbemɛ bɛ ɖo togan ɔ kpo ɖɛmɛnu azɔwatɔ lɛ tɔn kpodo me e ko hɔn sin to ɔ mɛ lɛ e kpan.