Sokan

Bɛ̌ sín Wikipedya

Sokan

Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛ
Tokpɔnla nabi é ɖo e : Ayizɛn (06)
Ayí é jí ɖé e
Gáɖiɖi tɔn : 1 393 100 ha
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 716 558

Sokan mɛ ɔ tokpɔn ɖe wɛ bo ɖo ɖibla yi tɛntin mɛ Benɛɛto ɔ tɔn.

Dogbo tokpɔn ɔ tɔn lɛɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Sokan topkɔn ɔ ɖo dogbo xa tokpɔn Plato tɔn, Bɔgu tɔn, Zu tɔn kpodo Dɔnga tɔn kpan. Ɖayi ɔ é kpodo tokpɔn Zu tɔn kpo wɛ ɖo kpɔ hwenu [[Benɛ̌ to mǐtɔn ɖò tokpɔn ayizɛn e. Dasa-Zunmɛ wɛ nyi Toxotɔndeji tokpɔn nɛ ɔ tɔn.

Tokpɔnla tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tokpɔnla Sokan tɔn lɛ

Tokpɔn Sokan tɔn ɖo tokpɔnla 6 yě ɖie: