Djimon Hounsou

Bɛ̌ sín Wikipedya

Djimon Hounsou

Djimon Hounsou ɖò 2016
Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Hansinɔ - Hankpatɔ
Azan é gbé é ji ɖé é : nuxwasun xwe 1987

Djimon Hounsou ɔ, nyí yɛ̀wúnkɔ́n-nyì-nǔji bló tɔ Benɛɛvi wɛ bo ka ɖo Amerika gbé jí.

Tàn tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xwè watɔn jɛ́n ɖò tà tɔ̀n hwenɛ nu. E yi tòxò Lyon tɔn mɛ ɖo nɔvi tɔn lɛ tɛntin. Azɔmɛ yiyi tɔn sɔ wa ɖo bɛ̌nu ɖé ǎ bɔ e gbɔ bo jɛ mannequinat zɔ́ wa ji. Ɖo nǔxwasùn xwè 1987 tɔn ɔ́, e wa yi Paris, bo na yi ba éɖée sɔ. Gbɔ̀n wuvɛ kpodo ya kpo mɛ nu aklunɔ'zán gbla gègě ɖo ali kpa dudɔ mɛ ɔ, nya ɖokpo tǐin bo nɔ wa azɔ̌ nu dawe ɖe bɔ e nɔ yɔlɔ ɛ ɖɔ Thierry MUGLER, wa yi mɔ ɛ gbe ɖokpo bɛ ɖò wulɛ wɛ Fontaine e kpan nukɔn Beaubourg e. Nyà nɛ ɔ wɛ e wa yi wa azɔ̌ xá bo wa huzu mannequin nu Thierry MUGLER ɖo nututɔ'wu dudo linu. E lɛ blo yɛ wunkɔn nyìdǒwǔ atɔn (03) xa David Fincher : 1) Roll With It (Steve Winwood wɛ wlan) 2) Express Yourself (Madonna wɛ wlan) kpodo 3) Straight Up (Paula Abdul wɛ wlan). E lɛ́ wà azɔ̌ xá Foto Herbert Ritts Men and women tɔn bo ka lɛ bló yɛ̀wúnkɔ́nnyìdǒwǔ xá Janet Jackson, gbɔ̀n hàn tɔn Love Will Never Do Without You.

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]