Djimon Hounsou

Bɛ̌ sín Wikipedya

Djimon Hounsou

Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Hansinɔ - Hankpatɔ
Azan é gbé é ji ɖé é : nuxwasun xwe 1987

Djimon Hounsou ɔ, nyi yɛ wunkɔn nyi nuji blo tɔ ɖo Amerika gbé ji.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xwé watɔn jɛn ɖo ta tɔn hwenɛ nu. E yi toxo Lyon tɔn mɛ ɖo nɔvi tɔn lɛ tɛntin. Azɔmɛ yiyi tɔn sɔ wa ɖo bɛnu ɖe a bɔ e gbɔ bo jɛ mannequinat zɔ wa ji. Ɖo nuxwasun xwe 1987 tɔn ɔ, e wa yi Paris, bo na yi ba éɖée sɔ. Gbɔn wuvɛ kpodo ya kpo mɛ nu aklunɔ'zan gbla gege ɖo ali kpa dudɔ mɛ ɔ, nya ɖokpo tǐin bo nɔ wa azɔ nu dawe ɖe bɔ e nɔ yɔlɔ wɛ ɖɔ Thierry MUGLER, wa yi mɔ ɛ gbe ɖokpo bɛ ɖo wulɛ wɛ Fontaine e kpan nukɔn Beaubourg e. Nya nɛ ɔ wɛ e wa yi wa azɔ xa bo wa huzu mannequin nu Thierry MUGLER ɖo nututɔ'wu dudo linu. E lɛ blo yɛ wunkɔn nyi do wu atɔn (03) xa David Fincher : 1) Roll With It (Steve Winwood wɛ wlan) 2) Express Yourself (Madonna wɛ wlan) kpodo 3) Straight Up (Paula Abdul wɛ wlan). E lɛ wa azɔ xa Foto Herbert Ritts Men and women tɔn bo ka lɛ blo yɛ wun kɔnnyi do wu xa Janet Jackson, gbɔn han tɔn Love Will Never Do Without You.