Aller au contenu

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nyikɔ ɖévo: Ɛbà
To é mɛ é jɔ ɖé é: Benɛ
Zozo alo fifa: Zozo tɔn
Ɖadonu: Gali, Ami, Timati ...
Nu é nɔ ɖu na lɛ: Nusunu, Mɔyo

alo Ɛbà ɔ́ nǔɖuɖu è è blǒ kpó galí kpo é wɛ̀.

Ajɔxanu tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É na mɔ:

  • Gali
  • Timati lili
  • Azǐn'mi
  • Ayoma
  • Lɛnlɛnkun
  • Takín kpɛɖé

Ɖiɖa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

A na zé zɛ̌n ɖ'ado jí bo wún sìn d'emɛ, sìn yàyǎ, nǔsúnnusìn alǒ lansìn, bo kpɔ́n jɛ ná. Sìn ɔ́ hùn agbǎn kpoun ɔ́, a na kɔ̀n gali ɔ d'emɛ bo ɖè myɔ ɔ́ kpò. Enyi a mɔ syɛnsyɛn ee bà wɛ̀ a ɖè e ɔ́, à nǎ cí myɔ ɔ bɔ nǔɖuɖu wa xwé. A hɛn ɔ a na ɖu bà towe kpodo Agluzalan kpó. A ka mɔ koklolàn towe alǒ hwevǐ towe ɔ, nǔbaɖu ko bɛ nɛ mɛ!! Amɔ̌ Agluzalanba ɔ é vivi titewungbe. Mi klɔ alɔ mitɔn lɛ nu mi wa mǐ ni bɔzaaaa!

Ɖiɖé tɔn ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]