Natondé Ake

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Ake Natondé)

Natondé Ake

Azɔ tɔn
Sɔmisɔmi nukɔntɔn : 2019
Ɖɛmɛnugun : Tantɔngɔɔ (8è)
Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 02 zofinkplɔsun 1970
Fǐ é ji ɖé é : Kɔvɛ
To é mɛ nu wɛ nǐ é : Benɛɛto
Toxoɖɔgbɛ tɔn : Union Progressiste (UP)


Natondé Ake ɔ, nyi ɖɛmɛnu ɖo ɖɛmɛnugun tantɔngɔɔ ɖɛmɛnugbasá Benɛɛto tɔn mɛ.

Toxoɖɔgbɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxoɖɔgbɛ Union Progressiste (UP) tɔn sin asya glɔ wɛ é sɔ'ɛ ɖɛmɛnu ɖé.

Gbɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Natondé Aké ɔ, é ji i ɖo azǎn 02 Zofinkplɔnsun xwè 1970 tɔn mɛ ɖo Kɔvɛ amɔ tokpɔn Sokan mɛ tɔn nù wɛ n'î. É dá asi bo ɖo vǐ atɔn. Natondé Aké ɔ wɛ nyi mɛ é xwè azà do azɔmɛxwé kplɔnyiji alavɔ gbɛtɔ kpaa tɔn ě e nɔ ylɔ ɖɔ "HECM" ɔ kpodo xoɖɔnutose ě e nɔ ylɔ ɖɔ Tonase tɔn kpan nu.Tɔ́ tɔn nɔ nyi Amagninou Aké é ka ko nyi matintɔ.

Nukplɔnkplɔn tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Natondé Aké ɔ ɖo kunnuɖewema "Bac C" tɔn ɖo xwè 1988 tɔn mɛ bo lɛ ɖo "Bac G2" tɔn ɖo xwè 1991 tɔn mɛ. É wa dlɛn nukplɔnkplɔn tɔn d'enu ɖo azɔmɛxwé kplɔnyiji alavɔ Agbomɛ Kanɖofi tɔn ɖo nukplɔntɛn "FASEG" tɔn kaka bo wa ɖo kunnuɖewema ě e nɔ ylɔ ɖɔ "DEA" e [1].

Tozɔwiwa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nyiɖiɖé tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. Curriculum vitæ (CV) de Natondé AKE