Toxóɖɔgbɛ́ Union Progressiste pour le Renouveau

Bɛ̌ sín Wikipedya

Toxóɖɔgbɛ́ Union Progressiste pour le Renouveau

Azinkan toxóɖɔgbɛ́ ɔ tɔn
Toxóɖɔgbɛ́ ɔ
Mɛ e xwe aza denu e : Joseph Djogbenou
To é mɛ é ɖé e : Benɛɛto
Azinkan tɔn : Kutɔnu
Xwè e mɛ e jɔ e : 2018
Ɖɛmɛnù nabi e ɖo e : 53

Toxóɖɔgbɛ́ Union Progressiste pour le Renouveau ɔ toxóɖɔgbɛ́ nukúnɖéjí ɖokpo wɛ e nyi ɖo toxóɖɔgbɛ́ Benɛ tɔn lɛ mɛ, bo nɔ do gbeɖokpo ɔ xa acɛkpikpa Benɛ to ɔ tɔn. É jɔ ɖo azan nukɔntɔn (1er) woosun xwe 2018 ɖo Benɛ tomɛ bo jɛ nyi Union Progressiste cobo wa huzu Union Progressiste pour le Renouveau. Mɛɖaxó Joseph Djogbenou wɛ xwe aza denu [1].

Hwenuxo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxóɖɔgbɛ́ "Union Progressiste pour le Renouveau" ɔ woosun xwe 2018 sin azan nukɔntɔn gbe wɛ e jɔ bɔ mɛɖaxó Bruno Amoussou wɛ xwe aza denu jɛnukɔn. E yi gbɔjɛ tɔn ɖo toxoɖuɖɔ linu ɔ, é jo tɛn tɔn mɛ do nu mɛɖaxó Joseph Fifamè Djogbenou. E wa cakan xa toxóɖɔgbɛ́ xoxo Parti du Renouveau Democratique mɛɖaxó Adrien Houngbédji tɔn bo huzu "UP-R. Azinkan tɔn ɖo Kutɔnu. Toxóɖɔgbɛ́ nɛ ɔ yi sɔmi-sɔmi ɖɛmɛnù lɛ 2019 tɔn bo ɖo ɖɛmɛnù zinkpo 47 ɖo 83 ji bo nyi toxóɖɔgbɛ́ nukɔntɔn e wu toxóɖɔgbɛ́ Bloc Républicain bɔdo ɖo ɖɛmɛnù gungbasa Benɛ tɔn è. Gbɛta tɔn mɛ wɛ gan bɔ do gan wu ɖɛmɛnù gun tantɔn gɔ e nyi Mariam Chabi Talata tɔn sin

Gbeɖiɖo agbahwlɛ́nhwlɛ́n lɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  • Ɖɛmɛnù susɔ 2019 tɔn hwenu ɔ é mɔ ɖɛmɛnù zinkpo 47 ɖo 83 bo nyi toxóɖɔgbɛ́ nukɔntɔn
  • Ɖɛmɛnù susɔ 2023 tɔn hwenu ɔ é mɔ ɖɛmɛnù zinkpo 53 ɖo 109 ji (bo mɔ ayizɛn gɔ na).
  • Tokpɔnlagan lɛ kpodo weɖexamɛtɔ yetɔn lɛ kpo susɔ hwenu ɔ é mɔ gbɛtɔ 736 ɖo 1815 ji bo nyi toxóɖɔgbɛ́ nukɔntɔn

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. «Bénin: Bruno Amoussou quitte la politique et laisse la présidence de l’UP à Joseph Djogbenou», b'ɛ xá ɖo «RFI» sin atɛ jí ɖo azǎn 3 alunsùn xwè 2024 tɔn mɛ