Toxóɖɔgbɛ́ Parti du Renouveau Democratique

Bɛ̌ sín Wikipedya

Toxóɖɔgbɛ́ Parti du Renouveau Democratique

Toxóɖɔgbɛ́ ɔ
Mɛ e xwe aza denu e : Adrien Houngbédji
To é mɛ é ɖé e : Benɛɛto
Azinkan tɔn : Xɔgbonu
Xwè e mɛ e jɔ e : 1990

Toxóɖɔgbɛ́ Parti du Renouveau Democratique ɔ toxóɖɔgbɛ́ nukúnɖéjí xoxo ɖokpo wɛ nyi ɖo toxóɖɔgbɛ́ Benɛ tɔn lɛ lɛ bɔ mɛɖaxó Adrien Houngbédji do wa ɖo azan 24ɔ zosun xwe 1990 bɔ e ka bu ɖo azan 22ɔ avuvosun xwe 2022 ɖo é jɛ kpɔ xa toxóɖɔgbɛ́ Union Progressiste tɔn ɔ [1].

Hwenuxo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxóɖɔgbɛ́ "Parti du Renouveau Democratique" tɔn ɔ é jɔ ɖo lexwele 1990 tɔn gbɔn alɔgɔ mɛɖaxó Adrien Houngbedji tɔn kpodo mɛ nukúnɖéjí to ɔ tɔn e toxoɖuɖɔ'hwan nya ye do gbe lɛ kpan. Ɖo sɔmi-sɔmi 2007 tɔn ɖɛmɛnù lɛ tɔn ɔ, toxóɖɔgbɛ́ nɛ ɔ nɔ tɛn atɔn gɔ ɔ mɛ bo mɔ ɖɛmɛnù zinkpo 10 ɖo 83 ji. Ɖo 2015 ɔ Emmanuel Zosu ɔ nyi Tokpɔnlagan Xɔgbonu tɔn. Ɖo 2022 ɔ toxóɖɔgbɛ́ nukúnɖéjí nɛ ɔ bɛ agban bo jɛ akɔxa toxóɖɔgbɛ́ "Union Progressiste" bɔ ye mɛ we lɛ huzu toxóɖɔgbɛ́ "Union Progressiste pour le Renouveau"

Gbeɖiɖo agbahwlɛ́nhwlɛ́n lɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  • Ɖɛmɛnù susɔ 1991 tɔn hwenu ɔ ɖo kpo kpodo toxóɖɔgbɛ́ "Parti National pour la Democratique et le Developpement" mɔ ɖɛmɛnù zinkpo tɛnmɛ.
  • Ɖɛmɛnù susɔ 1995 tɔn hwenu ɔ é mɔ ɖɛmɛnù zinkpo 18
  • Ɖɛmɛnù susɔ 1999 tɔn hwenu ɔ é mɔ ɖɛmɛnù zinkpo 11
  • Ɖɛmɛnù susɔ 2003 tɔn hwenu ɔ é mɔ ɖɛmɛnù zinkpo 11
  • Ɖɛmɛnù susɔ 2007 tɔn hwenu ɔ é mɔ ɖɛmɛnù zinkpo wo
  • Tokpɔnlagan lɛ kpodo weɖexamɛtɔ yetɔn lɛ kpo weɖexamɛtɔ yetɔn lɛ kpo susɔ 2015 tɔn hwenu ɔ Emmanuel Zosu nyi tokpɔnlagan Xɔgbonu tɔn.

Gbɛtɔ nukúnɖéjí toxóɖɔgbɛ́ ɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. « Bénin: le Parti du renouveau démocratique fusionne avec l'Union progressiste», b'ɛ xá ɖo «RFI» sin atɛ jí ɖo azǎn 3 alunsùn xwè 2024 tɔn mɛ