Aller au contenu

Kloboto

Bɛ̌ sín Wikipedya
Kloboto

Kloboto ɔ nyi zokɛ̀kɛ́ alo mɔto afɔ atɔn nɔ, b'ɛ é nɔ sɔ do kun agban na alo bo do nɔ kun mɛ yi fǐ ɖo Benɛɛtò mɛ. Mɛ gègě nɔ do kloboto ɔ, ɖo é kpɔkwɛ xu Zémiján alo taxi nɛ lɛ.

Ɖiɖé tɔn ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nuwlǎnwlǎn é ca kan xa élɔ é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]