Aller au contenu

Zemijàn

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Zémiján)
DEGAN Gabin a ( the work of the zemidjans)
DEGAN Gabin a ( the work of the zemidjans)

Zemijàn nyi mɛ é nɔ kùn kɛkɛ bo nɔ zé mɛ yi fǐ e xwé é lòbò nɔ̀ yí akwɛ.

Ɖò Kutɔnu ɔ, è nɔ tunwun yě kpo awu koklojunɔ e ye nɔ do é kpo.

Zémijànnɔ afatɔn donú afɔɖé kanɖé wǒ (250000) mɔ́ wɛ ɖò Benɛɛtò ɔ mɛ [1]. E nɔ lɛ ylɔ yě ɖɔ kɛkɛnɔ

Tàn zèmijànnɔ tɔn ɖò Benɛɛtò mɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xwè 1970 tɔn mɛ mɔ̌ wɛ zémijànnɔzɔ́ bɛ́ ɖò Benɛɛtò mɛ. Mɛɖaxo Jules Ahotin, wɛ nyi Benɛɛ-vi nukɔntɔ̀n é w'azɔ énɛ é ɖo Xɔgbonu bo nɔ bɛ nyɔ̌nú é nɔ sa gì ɖo toxo ɔ mɛ lɛ yi gìsatɛn yétɔn lɛ kpo kɛkɛ tɔn kpo.

Zémijànnɔ-zɔ́

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

«Eya a?» wɛ nyi xogbé é è zémijànnɔ lɛ zan bo ɖo nɔ ba mɛ na é.

Mɛ é ɖo Zémijàn na do wɛ ɔ, nɔ ɖɔ fi è é xwé é bo nɔ ɖè axi kwɛ è é na sú é tɔn bɛ́ nɔ sú kwɛ nɛ ɔ é nyi é jɛ̀ fi é xwé é.

Nùzizán ɖò Alǒkàn jí

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖɔ̌nkpɛvú benɛɛví ɖé lɛ dɔn gbé ɖó kpɔ́ bo bló ZemExpress, Núzizán ɖo Alokán jí bɛ nɔ zán bo dó nɔ mɔ zémiján ɖò Kutɔnu é.

Nuwlǎnwlǎn ě blo ɖo zémijànnɔ lɛ jí é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]
  • Paul Dehoumon, wlán wéma Réflexions sur la profession zémidjan ou taxi-moto au Bénin, Université nationale du Bénin, 1988. Wěma nɛ ɔ nyi Tá mɛ linlin do zémiján nɔ zɔ jí ɖo Benɛn to mɛ é.
  • Sébastien Dossa Sotindjo, wlán wéma Cotonou l'explosion d'une capitale économique (1945-1985), L'Harmattan, 2010,
  • Noukpo Agossou, wlán wéma Zémidjan conquiert le territoire béninois, 2012
  1. https://www.afrik.com/benin-a-la-decouverte-des-zemidjans