Aller au contenu

Kɔnkádà

Bɛ̌ sín Wikipedya

Kɔnkádà

Nyikɔ ɖévo: Kɔnkádà
To é mɛ é jɔ ɖé é: Benɛ
Zozo alo fifa: Zozo tɔn Kabi Fifa tɔn
Ɖadonu: Azin Kpoo Sucle
Nu é nɔ ɖu na lɛ: Gali Kabi Yaya
Konkada

Kɔnkádà nùmɛ̀víví nu ɖé wɛ bó lɛ nyí nùdánnu bɔ e nɔ mɔ ɖò Benɛɛto mɛ kpodó tógó tó mɛ kpó. Azíìn mìmɛ̀ wɛ̀ e nɔ sɔ́ dó bló ná lobo nɔ̀ wá sɔ́ súklè dó adòjí bɛ́ nɔ̀ sínsín bɔ̀ è nɔ̀ kɔ̀n d'emɛ lobo nɔ̀ dán d'ewù.

Nǔkɔ́ e è nɔ̀ dó ylɔ́ ɛ̀ ɔ́ gbɔ̀nvò ɖò tò ɖòkpó ɖokpó mɛ; ɖò tàji ɔ́, ɖò Gabɔɔ́n (Gabon) tòmɛ kpódó Awɔnlìn (Nigéria) kpó. E nɔ̀ lɛ́ mɔ̀ kɔ̀nkadà ɖò Mayɔti ( Mayotte) kpodó Guadeloupe kpo. Nùdánnú ɖé wɛ̀ e nyí bókó tíìn xóxó bɔ́ mɛ̀bì nɔ́ yí wàn ná.

E nɔ̀ sɔ́ kɔ̀nkádà dó xwí galí ná alǒ e nɔ̀ dó galí sìn mɛ dó ɖù ná.

Nɛ wɛ é nɔ ɖa gbɔn?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nɔ tò sɔ́ sukle ɔ dó adojí bó nɔ̀ nɛ ɛ sìn ná yì  ɛnɛ vlɔ́ ɖó jlɛ̌ suklè e è wùn dó adojí e tɔn. E nɔ̀ wá kɔ̀n klé sìn dó nù e ɖ'adòjí ɔ́ mɛ bó ná dó ná wǎn ɖagbe kɔnkadà ɔ. Hwenu e sukle ɔ́ ná sínsín bó nà kpɛ̀n ɔ, e nà wá kɔ̀n azíìn ɔ d'emɛ.  Enɛ ɔ gudo ɔ́,  e nà jódó nú cɛ́jú atɔ́ɔn mɔ̌ bɛ́ ná bí. E kà ná ɖò dìndǎn wɛ. Nú hwenu e nǎ bɔ e ná nɔ adojí ná ɔ vɔ̀ ɔ, e nà húzú dó nù jǐ. E kà ná kó bló nù ejí e nà kɔ́n do ɔ ɖó te lobo sá amì dó. E huzú nú e jɛ syɛ́nsyɛ́n jí kpɛ̀ɖe kpɛɖe ɔ, e nà jɛ̀ mlì mlí jí.