Marie-Cécile Zinsou

Bɛ̌ sín Wikipedya

Marie-Cécile Zinsou

Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Nudobatɔ̌
Azan é gbé é ji ɖé é : 1982

Marie-Cécile Zinsou, nudobatɔ̌ yovo Flansé to ɔ tɔn kpodo Benɛɛto ɔ tɔn kpan wɛ.

Gbɛ tɔn kpɛɖe[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Marie-Cécile Zinsou ɔ e ji ɖo 1982, Nudowatɔ̌ yovo Flansé toɔ tɔn kpodo Bénɛ toɔ tɔn kpan wɛ n'ǐ ɖo acɔ ɖo nu atǐn, kɔ̌ kpodo yɛ ɖe dó dò wu kpan linu, bo ka nyǐ mɛ e do Fondation Zinsou wa e. Tɔ tɔn nɔ nyǐ Lionel Zinsou bo nyi Flansetovi-Bénɛɛvi bo bankizɔwatɔ bɔ nɔ tɔn ka nyi Vosgienne vi bo nyi Mɛsi Flansegbe kplɔnmɛtɔ. E jǐ ɖo Paris. Esu ɖo Yovo Flanse tomɛ bo blo xwe we ɖo Angleterre. Marie-Cecile Zinsou ɔ ɖi tɔ tɔn ɖɔhun ɔ e nyǐ Flansevi-Bénɛɛvi. Tɔ tɔn wazɔ nu Antoine Riboud enyǐ nukunɖeji ɖokpo Yovo Flanse tomɛ. E lɛkɔwa Bénɛ xwe mɔkpan gudo bo wa nyi Ganhɔnyitɔ́ nukɔn tɔn nu Togan Thomas Boni Yayi bɛ̀ sin Ayidosun xwe 2015 tɔn wa yi Lidósun xwe 2016 tɔn. Lionel Zinsou wa yi sɔmí-sɔmí togan lɛ tɔn e blo ɖo 2016 e. E jayi ɖo akpaxwe wegɔɔ sɔmí-sɔmí ɔ tɔn. Marie-Cécile Zinsou ɔ vivu Togan xoxo Bénɛ tɔn Emile Derlin-Zinsou.

Azɔ é wa lɛ é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E yi azɔ mɛ ɖo azɔmɛxwe alszcienne bo gbɛkan do nunywɛ̌ yi do nunywɛ̌ ji ɖo hwenuxo acɔ ɖo nu atǐn linu. Ɖo lexwele 2003 tɔn ɔ E wazɔ ɖo SOS Villages d'enfants, gbɛta axɔsu mɔdo na ma ɖo nuɖemɛ Autriche to mɛtɔn. Ɖo lexwele 2005 tɔn ɔ E hun azɔxwe CSEB, azɔxwe ɖe wɛ bo nɔ d'alɔ Nudowatɔ̌ Bénɛ tɔn lɛ, ɖo taji ɔ xojlajla linu kpodo wufifɛ kpan linu. Hwenuxo acɔ ɖo nu atǐn, yɛ ɖe do dowu, kɔ sɔ do b'acɔ na linu nunywɛtɔ wɛ n'ǐ. E do watomɛ bo wa nyɔnywǔ xwe Fondation Zinsou wa ɖo Kutɔnu toxo ɔ mɛ. Tɔ tɔn jɔfun demɛ yi 60%. Azɔxwe nɛ ɔ mɛ ɔ e nɔ mɔ acɔ ɖo nu atǐn, yɛɖe do wema mɛ, ɖo dowu, nu lɛ kpodo nubaɖowemamɛ linu bo ka nɔ lɛkplɔnnu mɛ. Ɖo lexwele 2013 ɔ, Fondation Zinsou ɔ hun hɔnmɛ acɔ ɖo nu atǐn, yɛɖe do wema mɛ, ɖo dowu tɔn do Glexwe. E ɖe wema gege tɔn, bo na nunywɛ Mɛsi nukplɔmɛtɔ gege bo nɔ lɛ w'azɔ xa azɔmɛxwe dokɔtɔn na yi 300 mɔ̌[1]...

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/27/marie-cecile-zinsou-l-art-africain-vit-un-moment-qui-ressemble-a-la-renaissance-italienne_5118785_3212.html