Aller au contenu

Tɔkpa-tɔkpa

Bɛ̌ sín Wikipedya
Tɔkpa-Tɔkpa

Tokpa-tokpa, b'ɛ e nɔ lɛ ylɔ́ ɖɔ̀ taxi ɔ, nyí mɔto ee nɔ zán bǒ dò nɔ bɛ́ mɛ yì fí tɛnmɛ tɛnmɛ ɖò Benɛɛtò mɛ e.

Nǔɖexlɛmɛ tɔ̀n kléwun

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Mɛwǐgbéjí ɔ bǐ mɛ wɛ e nɔ mɔ tɔkpa-tɔkpa ɔ ɖé. Mɔto ee ɖigá kléwun lɛ wɛ e nɔ sɔ́ bo do nɔ bló tɔkpa-tɔkpa na tawùn tɔn. Mɛ lɛ nɔ dó bo do nɔ yì axì lɛ mɛ alo tòxo tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ mɛ.

Tɔkpa-tɔkpa ɔ gbákpé Benɛɛtò ɔ mɛ tawùn ɖó e v'axì ǎ.

Ɖiɖé tɔn ɖé lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nuwlǎnwlǎn é ca kan xa élɔ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]