Soɖabi

Bɛ̌ sín Wikipedya

Soɖabi

To é mɛ é jɔ ɖé é: Benɛɛ
Zozo alo fifa: Fifa
Ɖadonu: atǎn,
Atàn é nɔ blo soɖabi

Soɖabi ɔ dé han wɛ bɛ nyi sin gbɛ tɔn bɔ e nɔ yi sin atàn mɛ. Ahan nɛ ɔ to e ɖo hweyixɔ waji Afrika gbeji tɔn lɛ e mɛ wɛ e nɔ ɖa ɖé alɔkpa alɔkpa. To nɛ lɛ ɖokpo ɖokpo sunnyí í. Nyikɔ SOƉABI ɔ Benɛɛ to ɔ kpodo Togo to ɔ kpan mɛ wɛ e nɔ ylɔ ɖɔ mɔ ɖé. Tɛn ɖaxo ɖe mɛ e ɖe ɖo ayihɔngbe ayihɔngbe gbɛ zinzan to we e nɛ lɛ tɔn kpodo sinsɛn nuwiwa yetɔn sin gbɛ mɛ.

Nɛ wɛ e nɔ ɖagbɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tɔ́nóo ɖaxo ɖokpo na gɔ́ nú atǎn b'ɛ é na sɔ́ do awinya atɔn ji ɖi adokpé ɖɔhun. Rakɔ ɖokpo na gosin tɔnóo ɔ mɛ wayi bidɔn e ɖo fulɛn ɖokpo mɛ bo na to gbɔn sitɛnu ɖe mɛ bɔ sín na gɔ́ (sitɛnu nɛ ɔ wɛ é nɔ ylɔ́ ɖɔ̀ fifatɛn).

Bo na tinmɛ ganji ɔ nú e na ɖa soɖabi ɔ, e nɔ kɔn atǎn ɔ tɔnóo ɔ mɛ b'ɛ ka ɖo na wa fi é rakɔ ɖe ɔ a, e nɛ sín sin azɔ na gbɔn rakɔ ɔ mɛ din. E nɛ gudo ɔ e na su tɔnóo ɔ bo na flɔ myɔ ɖaxo do glɔ tɔn kaka b'ɛ na hwangban ganji. E é ɖ'agbanhun wɛ ɔ, sín sin azɔ ɔ nɔ gbɔn rakɔ ɔ mɛ, bo nɔ gbɔn fifatɛn ɔ lɔlɔ mɔ bo nɔ huzu ahan bo din wayi bidɔn ɔ mɛ. Ahan nɛ ɔ soɖabi wɛ.

Nu mǐ sɔ atǎn litli 100 ɔ, sín litli 20 wayi 30 nukɔn nukɔntɔn lɛ ahan syɛnsyɛn titewungbe bɔ litli 70 alo 80 e kpo ɔ nɔ nyi ahan masyɛn masyɛn. E xo we lɛ kple ɔ wɛ é nɔ nǎ soɖabi.

Lé ě sun nyi ɖɔ ɖo mɛwigbéji é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  • Cameroun ɔ e nɔ yɔlɔ ɖɔ Ondotol kabi
  • Kodivwatò ɔ e nɔ yɔlɔ ɖɔ Kutuku
  • Ghana ɔ Akpɛtɛci wɛ e nɔ yɔlɔ ɖɔ
  • Nigéria (Awɔ̀nlín) ɔ Ogogoro wɛ e nɔ yɔlɔ ɖɔ