Amiwɔ̌

Bɛ̌ sín Wikipedya

Amiwɔ

Nyikɔ ɖévo: Jɛwɔ
To é mɛ é jɔ ɖé é: Togo to, Benɛ to
Zozo alo fifa: Zozo tɔn
Ɖadonu: Lifin, Ami, Jɛ, Nuhwɛnkun, Lan alo Hwevi susɔ
Nu é nɔ ɖu na lɛ: Lan alo hwevi

Amiwɔ, e nɔ lɛ ylɔ ɖɔ Jɛwɔ, nyi wɔ vɔvɔ bɔ e nɔ ɖa ɖo Benɛɛto kpo Togo kpo bo nɔ ɖu zozo tɔn.

Amiwɔ ɔ, wɔ ɖe wɛ bɔ e nɔ ze ami kpo nuhwɛnkun kpo do ɖa na. Ɖo Fɔngbe mɛ ɔ e nɔ lɛ yɔlɔ ɛ ɖɔ Jɛwɔ ɖo e gbɔn vo nu wɔ wewe ɖiɖa. Myamya tɔn zɔn b'ɛ nɔ lɛ yɔlɔ ɛ ɖɔ wɔ vɔvɔ ɖó tɔmati (timati) nɔ yi mɛ alo ami vɔvɔ nɔ lɛ ɖa. Ɖiɖa tɔn gbɔn vo nu wɔ wewe ɖiɖa ; ɖó wɔ wewe ɖiɖa ɔ kpo Cɛju gban (30') alo kpodo ganxixo ɖokpo kpo ɔ e hɛn ɔ e na ɖǎ. Loɔ amiwɔ ɖiɖa nɔ ɖu ganxixo ɖokpo yi we mɔ alo e nɔ lɛ hu mɔ.

Ajɔxanu e nɔ mɔ bo nɔ ɖa lɛ e ɖye[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  • Lifin
  • Ami
  • Nuhwɛnkun
  • Lan alo Hwevi susɔ

Tan tɔn kpodo zinzan tɔn kpan[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Wɔ nɛ ɔ Afɔgokɔ Benɛɛ to ɔ wɛ e wukun sin co Benɛtovi lɛ bi wɛ yi wan na bo nɔ ɖu. Amiwɔ ɔ e nɔ ɖu ɖo Agɔji, Xwezan lɛ gbe alo cyɔ ɖiɖi lɛ hwenu. E nɔ ɖu kpodo Lan alo kpodo Hwevi kpan.