Xɛ lɛ́ɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Xɛ lɛ́ɛ wɛ nyi kanlin ée gbɛɖotɔ blo bɔ yé ɖo awa bo nɔ zɔn lɛ. Yé ɖé gbémɛ tɔn bo lɛ ɖé xwégbe tɔn.

Xɛ xwégbe tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xɛ xwégbe tɔn lɛ nɔ nɔ xwégbé xa gbɛtɔ. Yé ɖé tɛnmɛ tɛnmɛ. Mi na xa: Ahannɛ

Xɛ gbémɛ tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xɛ xwégbe tɔn lɛ nɔ nɔ gbé mɛ. Yé ɖé tɛnmɛ tɛnmɛ. Mi na xa: Asɔkle, Ahoxɛ, Titigweti.