Aller au contenu

Ahoxɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Ahoxɛ

Ahoxɛ nyi wiwi ɖe wɛ bo ɖo xɛhɛnnu "turdidés" tɔn mɛ.

Nunɔmɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ahoxɛ ɔ, xɛ wiwi ɖe wɛ bo ɖo xɛhɛnnu "turdidés" tɔn mɛ. To e mɛ ye ɖe tawun e wɛ nyi "Pays-Bas" ɖo Europe gbeji, Asie gbeji kpodo Afrika gbeji kpan. E nɔ mɔ mɔ́ ɖo Australie kpodo Nouvelle-Zélande kpan. Ahoxɛ ɔ tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ ɖe. É hɛn ɔ é na nɔ tɛndo ɖokpo mɛ alo é na gbɔn tomɛ tomɛ. Ě ɖo Europe gbeji ɔ wiwi cucu ɔ wɛ bo ɖo bɛ koklojonɔ kpodo xwi robototo koklojonɔ kpodo ɖo nukun flo tɔn lɛ.

Nuɖuɖu tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]