Aller au contenu

Ahwannɛ́

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Ahannɛ)
Ahannɛ

Ahwannɛ ɔ, ɖe wɛ bɔ e nɔ nyí ɖo xwegbe. É ɖo sinmɛ tɛnmɛ tɛnmɛ.

Tan[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ahannɛ ɔ, e nɔ mɔ ɛ Inde tomɛ. Xɛ nukɔntɔn e sɔ ɖo xwegbe ɔ wɛ. Ɖo e kpɔn tan ɔ mɛ ɔ nu e xa sin hwenu e ma ko jǐ Jezú wa din ɔ e blo xwe 5000. Dobanúnǔ lɛ ɖo ɖiɖexlɛ wɛ ɖɔ ahannɛ sɔ do xwegbe ɔ bo jɛ nyìnyì ji ɔ, e ko yi xwe 10000.

Vǐjiji tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ahlinhan ɔ, xɛ ɖe wɛ bo ɖo xɛ ɖaxo lɛ mɛ bo ɖo xɛhɛnnu e e nɔ ylɔ ɖɔ "gruidés". Ɖo gbɛ ɔ mɛ bi ɔ e xa ye do 482000 ɖo xwe 2021 tɔn mɛ. Ye jigba tawun. Hun ye ɖo xɛ e wu e na kpenukun klewun do e mɛ

Nunɔmɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ahlinhan ɔ, nujlɛkpo "centimètres" 110 wa yi 230 bo da kilo 4 yi 7. É ɖo wunmɛ afinnɔ bɔ hwɛkan wewe gbɔn kɔ tɔn mɛ bɔ sike tɔn ɖo fun wiwi kuwɔɔ. Ɖo taka tɔn wu ɔ, é ɖo lanwun vɔvɔ.

Nuɖuɖu tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Vǐjiji tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ahannɛ ɔ, azin wɛ é nɔ ɖò do adɔ mɛ. É nɔ cyán xakwin, atin xúxú lɛ, bo nɔ xo kple kpodo fun tɔn kpan bo nɔ ɖo azin ɔ nyiji bo nɔ fɛ. É nɔ nyaxɛ ɖ'azin tɔn ji ɖesunɔ. É nɔ tɔn ahwan mɛ ɖebu é nɔ jlo na yagba azin tɔn wu lɛ e. E nɔ ylɔ vi tɔn lɛ ɖɔ ahannɛvi.

Nuɖuɖu[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ahannɛ ɔ, e nɔ nyí do e na ɖu tɛnmɛ. Co nu ahannɛvi lɛ na jɛ zunzɔnji ɔ ye nɔ ko su bi hwɛ. Ɖo ba e nɛ ɔ mɛ ye ko su ɖuɖu. Ahannɛ e kplɔn ɖ'alɔ mɛtɔn ji hɛn ɔ na lɛkɔ wa adɔ tɔn mɛ nu e jo e nyi kilomɛ́tlu 1000 ɔ.

Azin tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gbe tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Alɔcyɔn ji tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kplekple yɛ tɔn ɖe lɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]