Aller au contenu

Telibɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Telibɔ

Nyikɔ ɖévo: Telibɔ wɔ̌
To é mɛ é jɔ ɖé é: Benɛɛ
Zozo alo fifa: Zozo tɔn
Ɖadonu: Lifin
Nu é nɔ ɖu na lɛ: Nɛnuwi, Ma tɛnjan, Nusunnu

Telibɔ ɔ, wɔ ɖe wɛ bo ɖo wunmɛ wiwi bɔ e nɔ ɖa bo nɔ ɖu ɖo Benɛɛto mɛ. E nɔ syɛn din a e ka nɔ lɛ bɔ din a. Tevi xuxu e nɔ yɔlɔ ɖɔ libɔ sin lifin wɛ e nɔ sɔ do ɖǎ na bo ka nyi nuɖuɖu titeungbe ɖo Benɛɛ. Nuɖuɖu nɛ to gege yi wan na ɖo Hweyixɔ wa ji Afrika tɔn. Gana to ɔ, Togo to ɔ kpodo Awɔnlin to ɔ kpan bo ɖo nyikɔ vo vo.

Nɛ e ka nɔ mɔ lifin wɔ nɛ ɔ tɔn gbɔn?

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Bo na mɔ lifin mɔ hun ɔ, e nɔ kpa tevi ɔ ɖɛ bo nɔ ja do hamɛ hamɛ. E nɛ ɔ gudo e nɔ xiya do hwesivɔ gbe nu azan mɔ kpan kaka bɔ ye nɔ xu bi sin ma ɖe mɛ. Tevi jija xu nɛ lɛ ɔ, e nɔ wa li ɖo mɔmɛ bɛ nɔ huzu lifin.

Telibɔ ɔ ɖiɖǎ tɔn nɔ ya. E su kpɔ din ɔ cɛju atɔɔn e ko bi. Nu e na ɖǎ telibɔ wɔ mɛ atɔn ɛnɛ tɔn ɔ mǐ na mɔ : sin litli we nu lifin gannu vlɔ. A na klɔ zɛn towe bɛ na mɛ ganji bɔ a na flɔ myɔ towe bo ze zɛn ɔ nyiji bo na sin ɔ kǎa kpo bo kɔn e kpo e do zɛn ɔ mɛ bɛ na hun agban. Sin hun agban ɔ mɛ wɛ e na kɔn lifin vlɔ kɔn yi bo na dan kpo wɔtin kpo kaka bɔ lifin ɔ bi na vɔ sin wɔ̌ mɛ bɛ na syɛn bo lo ganji. Bo na do tunwun ɖɔ e bi bɔ e hɛn ɔ e na ɖu ɔ, wɔ ɔ nɔ jɛ zɛn ɔ to jodo ji.

Nɛ e ka nɔ ɖu gbɔn?

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Telibɔ ɔ e hɛn ɔ e na ɖu gan bi mɛ hwe bi nu. E gbɔn vo bi lasa lasa nu wɔ̌, wɔ̌ koli alo amiwɔ̌ bɔ ka nɔ́ ci xo mɛ a ɖo e bɔ̌. E nɔ ɖui kpo Nusunnu sin kpodo nɛnuwi kpan alo ma tɛnjan kpan.