Asyá Benɛɛto tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Asyá benɛto tɔn)
Asyá Benɛɛto tɔn
Asyá xoxo Benɛɛto tɔn

Asyá Benɛɛto tɔn wɛ nyí asyá é è axɔsú tunwun bó do kɛ́n ɖo Benɛɛto mɛ é. Hwɛkan atɔ̀n wɛ ɖò asyá Benɛɛto tɔn mɛ: Amamú, koklójónɔ kpo vɔvɔ kpo.

Asyá Benɛɛto tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azǎn afɔtɔn nukún ɖokpo gɔɔ àbɔxwisùn xwe 1959 tɔn mɛ wɛ é do kɛ́n bǐ ɖé ɖo benɛto mɛ. Bo ka wa zan ɖo avuvɔsun ɔ sín azan nukɔ̀ntɔ̀n ɔ gbé ɖò xwé 1960 gɔɔ mɛ.

Hwɛkan atɔ̀n wɛ ɖò asyá Benɛɛto tɔn mɛ:Amamú, koklójónɔ kpo vɔvɔ kpo

Tinmɛ hwɛkan lɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  • Amamú ɔ nyí Nuɖonukún.
  • Koklójónɔ ɔ nyí Dɔkun.
  • Vɔvɔ ɔ nyí Akɔ́nkpínkpan.

Ɖyɔɖyɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Asya nɛ ɔ, e ko ɖyɔ kpɔ́n ɖò ahwangan sunvinɔ togan Mathieu Kerekou hwenu sín xwe 1975 yi jɛ 1990 gɔɔ mɛ. B'ɛ́ ɖó sinmɛ̀ amamu bɔ̀ sunví vɔ̀vɔ̀ ɖò tó ná.

Nuwlǎnwlǎn é ca kan xa élɔ é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]