Aller au contenu

Asyá Benɛɛtò tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
Asyá Benɛɛto tɔn
Asyá xóxoa Benɛɛtò tɔn

Asyá Benɛɛtò tɔn wɛ nyí asyá é è axɔsú tunwun bó do kɛ́n ɖo Benɛɛto mɛ é. Hwɛkan atɔ̀n wɛ ɖò asyá Benɛɛtò tɔn mɛ: Amamú, koklójónɔ kpo vɔ̀vɔ̀ kpo.

Asyá Benɛɛtò tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azǎn afɔtɔn nukún ɖokpo gɔɔ àbɔxwisùn xwe 1959 tɔn mɛ wɛ é do kɛ́n bǐ ɖé ɖo benɛɛtò mɛ. Bo ka wa zán ɖò avuvɔsùn ɔ sín azǎn nukɔ̀ntɔ̀n ɔ gbé ɖò xwè 1960 gɔɔ mɛ.

Hwɛkan atɔ̀n wɛ ɖò asyá Benɛɛtò tɔn mɛ:Amamú, koklójónɔ kpo vɔvɔ kpo

Tínmɛ hwɛkàn lɛ tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]
  • Amamú ɔ nyí Nǔɖonukún.
  • Koklójónɔ ɔ nyí Dɔ̀kun.
  • Vɔvɔ ɔ nyí Akɔ́nkpínkpan.

Ɖyɔ̀ɖyɔ̌ tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Asya nɛ ɔ, e ko ɖyɔ kpɔ́n ɖò ahwangan sunvinɔ togan Mathieu Kérékou hwenu sín xwe 1975 yi jɛ 1990 gɔ ɔ mɛ. B'ɛ́ ɖó sinmɛ̀ amamu bɔ̀ sunví vɔ̀vɔ̀ ɖò tó ná.

Nuwlǎnwlǎn é ca kan xa élɔ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]