Yovogbè

Bɛ̌ sín Wikipedya

Yovogbè alo Flanségbè ɔ, wɛ nyi yovo flansétòmɛnu lɛ sin gbè bɔ yé hɛn sɔ yi tò gégé mɛ hwenu é ɖo Mawuxo jla wɛ é. É nyi gbé nukɔntɔn ɖo tò gégé mɛ ɖo Aflikagbéji. Tò ko atɔɔn nukun atɔn (28) mɛ wɛ, é nɔ do gbé nɛ ɔ dé ɖo gbɛ ɔ mɛ.

Tò Aflika tɔn é mɛ é ɔ do dé lɛ é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tò gégé wɛ nɔ do yovogbè ɔ ɖo Aflika. É na xa: