Aller au contenu

Togangbasá Marina tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Togangbasá Marina tɔn

nukɔn xɔ ɔ tɔn
Xɔ ɔ
Xwè é mɛ é gbá ɖé é : 1950
Zizan tɔn : Togangbasá Benɛɛtò tɔn
Fǐ ě ɖé é
Tó é mɛ é ɖé é : Benɛɛ
Tokpɔnla é mɛ é ɖé é: Kutɔnu

Togangbasá Marina tɔn ɔ, wɛ nyi nɔtɛn é togan Benɛɛtò tɔn lɛ nɔ nɔ́ lobo nɔ w'azɔ ɖé ě.

Tàn tɔ̀n kléun

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo xwè 2016 tɔn mɛ ɔ, hwenu é togan Patrice Talon wá junjɔn toganzinkpo jí ɔ, é sɔ gbétakɛn bɔ é lɛ vɔ Togangbasá Marina tɔn ɔ bloɖo. Akwɛ é è zǎn nú azɔ̌ nɛ lɛ, na yì liva wɛnɛ (14 milliards) mɔ̌ [1].

Fí é ɖé e

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Togangbasá Marina tɔn, ɖo tòxò Kutɔnu tɔn, é nyi akwɛzinkpo toxo kpodo toxo ɖaxo bǐ to ɔ tɔn kpo mɛ bo kpan nukɔn dotoxwé Hubert Koutoukou Maga Kutɔnu tɔn

Nuwlǎnwlǎn é ca kan xa élɔ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]
  1. Mɛsi kpodo sɛnzɔwatɔ lɛ kpo wlán nǔ sɛdo ɖɛmɛnu lɛ