Aller au contenu

Togan Benɛɛto tɔn lɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Xwe 1960 tɔn mɛ wɛ Benɛɛto ɔ jɛ éɖesunɔ si ɖé. Sin hwénɛnu ɔ, nyikɔ tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ é sun Benɛɛto ɔ.

Bɛ́ sin xwe 1960 yi jɛ 1975 ɔ, e sùn nyǐ ì ɖɔ Republiki Ɖanxomɛto tɔn, bɛ́ sín xwè 1975 yi jɛ 1990 ɔ, e sùn nyǐ ì ɖɔ Republiki Benɛɛto tɔn ě tovi gegé yiwan ná é lobɔ bɛ́ sín xwe 1990 wá jɛ éhɔnmɛ ɔ, é sùn nyǐ ì ɖɔ Republiki Benɛɛto tɔn.

Togan tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ kp'àcɛ dó Benɛɛto ɔ nu.

Coat of arms of Benin

Togán Benɛɛto tɔn lɛ sin 1960 yi jɛ xwè 1975 tɔn mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xixa Foto Nyíkɔ Xwé ě mɛ acɛkipká bɛ é Xwé ě mɛ acɛkipká fo é
1 Hubert Maga
(1916-2000)
Azan nukɔntɔn avivɔsún xwé 1960 tɔn Azan ko atɔɔn nukún wé zosún xwé 1963 tɔn
2 Christophe Soglo
(1909-1983)
Azan ko atɔɔn nukún wé kɔnyasún xwé 1963 tɔn Azan ko atɔɔn Alunsún xwé 1964 tɔn
3 Sourou Migan Apithy
(1913-1989)
Azan ko atɔɔn Alunsún xwé 1964 tɔn Azan ko atɔɔn nukún wé abɔxwisún xwé 1965 tɔn
4
Justin Ahomadegbé
(1917-2002)
Azan ko atɔɔn nukún wé abɔxwisún xwé 1965 tɔn Azan ko atɔɔn nukún ɛnɛ abɔxwisún xwé 1965 tɔn
5 Tahirou Congacou
(1911-1993)
Azan ko atɔɔn nukún ɛnɛ abɔxwisún xwé 1965 tɔn Azan ko nukún we woosún xwé 1965 tɔn
6 Christophe Soglo
(1909-1983)
Azan ko nukún we woosún xwé 1965 tɔn Azan afɔtɔn nukún ɛnɛ woosún xwé 1967 tɔn
7 Jean-Baptiste Hachème
(1929-1998)
Azan afɔtɔn nukún ɛnɛ woosún xwé 1967 tɔn Azan ko woosún xwé 1967 tɔn
8 Maurice Kouandété
(1932-2003)
Azan ko woosún xwé 1967 tɔn Azan ko nukún ɖokpo woosún xwé 1967 tɔn
9 Alphonse Alley
(1930-1987)
Azan ko nukún ɖokpo woosún xwé 1967 tɔn Azan tɛnwé liyasún xwé 1968 tɔn
10 Émile Derlin Zinsou
(1918-2016)
Azan tɛnwé liyasún xwé 1968 tɔn Azan wo woosún xwé 1969 tɔn
11 Maurice Kouandété
(1932-2003)
Azan wo woosún xwé 1969 tɔn Azan watɔn woosún xwé 1969 tɔn
12 Paul-Émile de Souza
(1930-1999)
Azan watɔn woosún xwé 1969 tɔn Azan tɛnwe nuxwasún xwé 1970 tɔn
13 Hubert Maga
(1916-2000)
Azan tɛnwe nuxwasún xwé 1970 tɔn Azan tɛnwe nuxwasún xwé 1972 tɔn
14 Justin Ahomadegbé
(1917-2002)
Azan tɛnwe nuxwasún xwé 1972 tɔn Azan ko atɔɔn nukún ɖokpo kɔnyasún xwé 1972 tɔn
15 Mathieu Kérékou
(1933-2015)
Azan ko atɔɔn nukún ɖokpo kɔnyasún xwé 1972 tɔn Azan gbán abɔxwisún xwé 1975 tɔn

Togán Benɛɛto tɔn lɛ sin 1975 yi jɛ xwé 1990 tɔn mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xixa Foto Nyíkɔ Xwé ě mɛ acɛkipká bɛ é Xwé ě mɛ acɛkipká fo é
16 Mathieu Kérékou
(1933-2015)
Azan gbán abɔxwisún xwé 1975 tɔn Azan nukɔn tɔn xwéjísún xwé 1990 tɔn

Togán Benɛɛto ɔ tɔn lɛ sin 1990 wa jɛ éhɔnmɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xixa Foto Nyíkɔ Xwé ě mɛ acɛkipká bɛ é Xwé ě mɛ acɛkipká fo é
17 Mathieu Kérékou
(1933-2015)
Azan nukɔn tɔn xwéjísún xwé 1990 tɔn Azan ɛnɛ gɔ lidosún xwé 1991 tɔn
18 Nicéphore Soglo
(é ji ɖo xwé 1934 tɔn mɛ)
Azan ɛnɛ gɔ lidosún xwé 1991 tɔn Azan ɛnɛ gɔ lidosún xwé 1996 tɔn
19 Mathieu Kérékou
(1933-2015)
Azan ɛnɛ gɔ lidosún xwé 1996 tɔn Azan ayizɛn gɔ lidosún xwé 2006 tɔn
20 Boni Yayi
(é ji ɖo xwé 1951 tɔn mɛ)
Azan ayizɛn gɔ lidosún xwé 2006 tɔn Azan ayizɛn gɔ lidosún xwé 2016 tɔn
21 Patrice Talon
(é ji ɖo xwé 1958 tɔn mɛ)
Azan ayizɛn gɔ lidosún xwé 2016 tɔn Wɛ ɖo to ɔ nu éhɔnmɛ

Tító togán lɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]