Aller au contenu

Vincent Mensah

Bɛ̌ sín Wikipedya

Vincent Mensah

Sinsɛnzɔ tɔn

Yɛhwenɔgán igleja kánɖó Xɔgbonu tɔn

21 Zoosùn 1970 – 29 Alunsùn 2000
Mɛ é gudo é jɛ é : Noël Boucheix
Mɛ é jɛ gudo ni é : Marcel Agboton

Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 19 Lidosùn 1924
Fǐ é ji ɖé é : Kutɔnu
Azán é gbè é kú é : 10 Xwéjisùn 2010
Fǐ é é ku ɖé é: Saint-Ouen-sur-Seine ɖo Flansétomɛ

Vincent Mensah, b'ɛ ji ì ɖò azǎ̌n afɔtɔn nukún ɛnɛ gɔ ɔ (19) Lidosùn xwè 1924 tɔn mɛ ɖo Kutɔnu ɔ, nyi yɛhwenɔgán Igléjá Katolika tɔn ɖò Benɛɛtò mɛ.

É nyi yɛhwenɔgán igleja kánɖó Xɔgbonu tɔn ɖò xwè 1970 tɔn yi jɛ xwè 2000 tɔn mɛ.

Gbɛ̀ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ee kplɔ́n wéma ɖo yɛhwenɔkpamɛ gudo ɔ, è sɔ'ɛ yɛhwenɔ ɖò azǎ̌n kǒ nukún ɖokpo gɔ ɔ (21) woosùn xwè 1952 tɔn mɛ. É yí kunuɖéwéma kplɔnyiji alavɔ tɔn é ylɔ ɖɔ Licence é ɖo nǔ̌ é kan mawuxoɖiɖɔ li'jí é kpodo kunuɖéwema Doctorat tɔn kpo, ɖo sɛ́n ě kan sinsɛn Igléjá Katolika tɔn é mɛ. Ee lɛkɔ sin romatòmɛ wa benɛɛtòmɛ ɔ, é w'azɔ̌ ɖo yɛhwenɔxwédo Kutɔnu tɔn kpodo Agbomɛ tɔn kpo.

É sɔ'ɛ mɛsi wémakplɔmɛtɔ ɖo yɛhwenɔkpa ɖaxo [[Saint-Gall Glexwé tɔn, b'ɛ lɛ nyi gán é nn o kpénukun do wémaxɔmɛ Igléjá Katolika tɔn lɛ lobo nyi yɛhwenɔ ɖo sinsɛnxwé Saint Michel Kutɔnu tɔn ɖo xwè 1965 tɔn mɛ yi jɛ xwè 1970 tɔn mɛ. Mɔɖokpo ɔ, é lɛ nyi gán nu hwɛɖɔgbasá Igléjá Katolika tɔn ɖo Kutɔnu lobo lɛ nyi gán nu nyɔnu gbɛta Saint-Augustin.

Yɛhwenɔgán'zɔ́ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖò azǎ̌n kǒ nukún ɖokpo gɔ ɔ (21) Zosun xwè 1970 tɔn mɛ ɔ, Yɛhwenɔxɔsu papa Paul VI sɔ'ɛ yɛhwenɔgán yɛhwenɔxwédo Xɔgbonu tɔn lobɔ yɛhwenɔgán Paul Zoungrana, Bernadin Gantin kpodo Robert-Casimir Dosseh-Anyron kpo sɔ'ɛ jijɔ́n azìnkpo ɔ jí ɖò sinsɛnxwé ɖaxo Notre-Dame de l’Immaculée-Conception Xɔgbonu tɔn mɛ.

Ɖò azǎ̌n afɔtɔn nukún atɔn gɔ ɔ (18) Ayidosùn xwè 2000 tɔn mɛ, ɖo xwè tɔn kanɖé gban atɔɔn nukun atɔn gɔ ɔ (75) mɛ, é byɔ gbɔjɛ lobo saxwé nyi Agoué.

É wá nyi matiintɔ ɖo azǎ̌n wǒ gɔ ɔ (10) Xwèjisùn xwè 2010 tɔn ɖò yovotò Paris tɔn mɛ lobɔ é sɔ'ɛ ɖo tɛ̀n tɔ̀n gudo tɔn mɛ ɖò azǎ̌n kǒ atɔɔn nukún atɔn gɔ ɔ (25) Xwejísun ɔ tɔn mɛ.

Nuwlǎnwlǎn é ca kan xa élɔ é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]