Stan Tohon

Bɛ̌ sín Wikipedya

Stan Tohon

Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Hansinɔ - Hankpatɔ
Azan é gbé é ji ɖé é : azan 30ɔ woosun xwe 1955
Fǐ é ji ɖé é : Agbomɛ

Stan Tohon ɔ, hankpatɔ hanjítɔ hanwalɔ do wa tɔ Benɛɛto tɔn ɖokpo wɛ é nyi, bɛ e sunnyí ɖɔ "Le roi du tchink system". E jǐ ɖo azan 30ɔ woosun xwe 1955 ɖo Agbomɛ. Xwe 64 mɔ wɛ ɖo ta tɔn co bɔ é nyi matintɔ ɖo azan 26ɔ zofinkplɔsun xwe 2019 ɖo Paris (France). Xwe gban sin nu xixo gbɛ wɛ é zan bo ɖe hanjiji gban jɛji tɔn. È ɖe nyii azɔn mɔkpan ɖo gbɛ ɔ mɛ.

Gbɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Stan Tohon ɔ, nyikɔ tɔn ɖesú nɔ nyi Roger Tohon bɔ e jì i ɖò azǎn 30 gɔ woosun ɔ tɔn ɖo xwe 1955 tɔn mɛ ɖo Agbomɛ. E kú ɖò azǎn 26 gɔ ɖo xwé 2019 tɔn mɛ ɖo yovo flanse toṃ̣ɛ[1].

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://deces.matchid.io/id/wwNVvK0Zqg7m