Hwɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Hwɛ gbigbo ɖó nukún mɛ

Hwɛ ɔ, xwizɛgbɔn wutú wɛ bo nyi akɔta alo hɛnnu émɛ etɔ́nsín é sin wuntun. É ɖé tɛnmɛ tɛnmɛ bo ɖo tinmɛ tɛnmɛ tɛnmɛ.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo Aflika gbéjí ɔ́‚ hwɛ e énɔgbo lɛ́ɛ nɔ́ ɖe akɔta emɛ etɔ́nsín ɔ́ xlɛ́. Ɖo nǔwálɔ ca mɛnwi gbéjí tɔ́n lɛ́ɛ mɛɔ́, enɔ gbo hwɛ númɛ́ bónɔ́ dó xlɛ́ hɛ̌nnu, akɔta alǒ hunxwɛ enu wɛ mɛ ɔ nyí é xlɛ́.

Ɖo mɛwi gbéjí ɔ́‚ hwɛgbigbo nyí xwinzɛgbɔn wutúxó ɖé kpowun ǎ, loɔ́‚ wuntun e dó mɛ gesí alǒ ée xlé ɖɔ emɔ awoé wɛ.

Aniwu wɛ e nɔ blo[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ehɛnɔ́‚ enán gbohwɛ ɖó agbazawú bó dó xlɛ́ akɔta emɛ egosín é, bódó bló bó yɔ́n ɖɛkpɛ nán alǒ bó dó fɔ yɛsu ɖéna.

Wunmɛ tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Alɔkpa hwɛkan tɔn we wɛ ɖe ɖo mɛwigbéjí :