Benoît Sinzogan

Bɛ̌ sín Wikipedya

Benoît Koffi Sinzogan nyí sɔ́ja Benɛɛto tɔn ɖé bo nyí toxóɖɔtɔ́.

Tan gbɛ tɔn tɔ́n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Sinzogan jì ɖò azǎn 14gɔ́ liyasùn xwè 1930 tɔn gbè ɖò Abomɛ, Danxomɛ. E nyí mɛ e nɔ nyí Fɔnnu lɛ, bɔ é ɖu ɖò ahwankpá Benɛ tɔn jí (e è nɔ ylɔ ɖɔ Danxomɛ hwenɛnu) ɖò xwè 1965 tɔn káká xwè 1967 tɔn é tɔn. Benoît Sinzogan nyí mɛ e nɔ d'alɔ Ahwangán ɖaxó Christophe Soglo ɔ́, bɔ é nyí gǎn tɔn ɖò ahwankpá nukɔntɔn ɔ́ mɛ ɖò Kutɔnu.

É kú ɖò azǎn 11gɔ́ alunsùn xwè 2021 tɔn gbè ɖò Bɔxikɔn mɛ.

Kunnuɖénunǔ wéma lɛ́[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]