Akpaxwé:Kú ɖò xwè 2021 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Mɛ kú ɖò xwè 1921 tɔn mɛ lɛ

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Kú ɖò xwè 2021 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

Nuwlanwlan élɔ lɛ wɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ.