Aller au contenu

Zangbétɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Zangbétɔ

Zangbétɔ ɔ nyi hwɛndomɛnu ɖo afɔligbé Benɛɛto mɛ tɔn. É nyi vodun é nɔ cyɔn alɔ tovi lɛ jí ɖo zanmɛ é.

Tinmɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Zan kpodo Gbétɔ kpo wɛ e xo do kpɔ b'ɛ na zangbétɔ, gbétɔ zanmɛ tɔn.

Tán tɔn klewun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo hwenuxomɛ ɔ, hwenu ee axɔsu Lansuhutɔ kú gudo e wɛ, vì tɔn atɔn lɛ Tɛ-Agbanlin, Mɛji kpodo Aho Houegbadja kpo jɛ hunxojí bo na do jɛ tɛn tɔn mɛ ɖo axɔsuzinkpo ɔ jí. Ee ahwankpa dévo lɛ lɛlɛ do yé ɔ, Tɛ-Agbanlin kpodo ahwan tɔn lɛ kpo ba wlɛnwin ɖé bo na do tɔn sin alɔ yétɔn mɛ.

Tito tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖiɖé tɔn ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]