Aller au contenu

Aho Houegbadja

Bɛ̌ sín Wikipedya

Aho Hwégbaja

Axɔsu Agbomɛ tɔn
Axɔsu ɖuɖu tɔn: 1645 - 1685
Axɔsu é guɖo é jɛ é : Dako Donú
Axɔsu é jɛ guɖo ni é: Hwesu Akaba
Xwè é mɛ é kú é: 1965
Fǐ ee kú ɖé é: Agbomɛ
Tɔ tɔn: Gannyixɛsu

Aho Hwégbaja ɔ, axɔsu atɔngɔ ɔ Agbomɛ tɔ́n ɔ, wɛ nyí mɛ è do axɔsuɖuto Danxomɛ tɔn wa é. Axɔvi Aho ɔ, kɔ́nka bo dagba bo lɛ ɖo hlɔnhlɔ́n .Nyi e jɛ hwenu e xɔ to è wɛ nyi Hwégbaja (hwè gbɛ ajà). Aho ɔ wɛ jɛ gudo nú axɔsu Dakodonu ě nyi nylɔ tɔn é bo ɖu axɔsu sin xwè 1645 wayi jɛ xwè 1685 tɔn mɛ.

Axɔsu Hwegb'aja mlámlá[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Hwe gbɛ̀ aja ma yi aja

Aho kaka ɖe ma ku óo

Ahwan ɖo gudo nɔ tun nyà

È ɖ'adanu bɔ nyá ce nɔ blawu e

E tɛn gbe ma tɛn sɛ̀

E tɛn dada Aho b'ɛ mɛ alɔ nu mɛ we

O dada huto

O geli xɔnɔ

Geli xɔnɔ nɔ ze xɔ tɔn ɖo avɔ

Aho kaka ɖokan

Co Aho ka lɛ ɖo go

Un xo mlá we jɛxɔsu

Tán gbɛtɔn tɔ́n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Wuntun tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]