Aller au contenu

Yɛhwè Jăan Yɛhwesinlɛnumetɔ́

Bɛ̌ sín Wikipedya
Yɛhwè Jăan Yehwesinlɛnumɛtɔ́

Yɛhwè Jăan Yehwesinlɛnumɛtɔ́ ɔ nyí mɛ nukúnɖeji ɖé ɖò Klisanwun lɛ mɛ. É nyí gbeyíɖɔ Mawu tɔn ɖò hwenuxó mɛ, bɔ é ɖe kúnnu ɖɔ é tíin. É nyí Judéenu e nɔ jla wɛnɖagbe Mawu tɔn lɛ é ɖé, bɔ é kpó Jezu Nazalɛ́tinu ɔ́ kpó ka nɔ gbɛ. É ɖo nyǐ Yɛhwè Igléja Katolika tɔn.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ku tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]