Yɛhwè

Bɛ̌ sín Wikipedya

Yɛhwè alɔ Mɛ mímɛ́ lɛ́ɛ ɔ́, mɛ e sinsɛn vovo lɛ́ɛ nɔ sɔ́ dó ɖó mɛ mímɛ́ tawun é wɛ, bɔ è nɔ ylɔ́ ɖɔ mɛ mímɛ́ lɛ́ɛ ɖó jijɔ ɖagbe e ye ɖó lɛ́ɛ wú. Mɛ e è nɔ ylɔ ɖɔ mɛ mímɛ́ enɛ lɛ́ɛ ɖě ɔ́, è nɔ ylɔ́ yě ɖɔ mɛ kú dó nùɖiɖi yětɔn tamɛ.

Nǔ e mɛɖeɖóvo ɖé lɛ nɔ wà é nɔ zɛ sinsɛn e mɛ é ɖè é wu, ɖó walɔ ɖagbe e é nɔ zán é nɔ nyí nǔ e è nɔ mɔ ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é.

Ɖò Klisanwun lɛ gɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kúnnuɖetɔ́ klisanwun tɔn lɛ ɖó xwe e è nɔ ɖu ɖò sinsɛn sín xwè lɛ jí é.

Akpá e è nɔ zán dó ylɔ mɛ e nyí mɛ mímɛ́, mɛ e è nɔ ylɔ ɖɔ mɛ nyɔna é kpo mɛ e è nɔ ylɔ ɖɔ mɛ e è nɔ ɖó sísí na é kpo lɛ́ɛ wɛ nyí nǔ e è nɔ bló ɖò sinsɛn katolika tɔn ɔ mɛ é.

Ɖò Jwifu lɛ gɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Mawu ɖokpo géé wɛ nyí mɛ mímɛ́ alo yɛhwe ɖò Jwifu lɛ sín sinsɛn mɛ. Mɛ e nɔ́ ylɔ ɖɔ mímɛ́ ɖo sinsɛn ɖevo lɛ mɛ ɔ́ wɛ yedɛ̆ nɔ ylɔ́ ɖɔ hwɛjijɔnɔ.

Ɖò Malɛ̀ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ðò Islam mɛ ɔ, wali ɔ,  mɛ e sɛkpɔ́ Allah é, xɔ́ntɔn Allah tɔn ɔ è sixu ɖɔ é cí mɛ mímɛ́ Klisanwun tɔn ɔ ɖɔhun. É nɔ ɖó jijɔ ɖagbe e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó sísí nú Mawu lɛ é, é nɔ jó nǔ e é ɖó lɛ́ɛ bǐ dó, é nɔ ɖó sísí nú Mawu.