Vodúnxwè

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Vodunxwè)

Vodúnxwè

Vodunsí ɖo wé ɖu wɛ
Xwè ɔ
Xwè alɔkpa é wɛ é : Tòxwè
Azǎn é gbè é nɔ ɖu ɖé é : azǎn wǒ gɔ ɔ́ alunsun tɔn
Tò é mɛ é nɔ ɖu ɖé é : Benɛɛto
Toxo é mɛ é nɔ ɖu ɖé é : Glexwé, Agbomɛ

Vodúnxwè ɔ, nyi xwé ɖé bɔ é nɔ ɖu ɖo azǎn wǒ gɔ ɔ́ Alunsun ɔ́ tɔ̀n mɛ ɖo Benɛɛto mɛ.

Togán xóxó Nicéphore Soglo wɛ sɔ́ xwé nɛ ɔ ɖùɖù tɔ̀n ɖó té.

Tàn tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Vodúnxwè, togan mɛɖaxó Nicéphore Soglo wɛ ɖó ayǐ ɖò xwè 1992 tɔ̀n mɛ bo na do zé numɛsɛ̀n mitɔn lɛ sɔ dó ajò. Acɛkpikpa hwénɛnu tɔn ɔ mɔ ɖɔ, enyi sinsɛn ɖě lɛ ɖo xwè yěɔn ɖu wɛ ɔ, é jɛ xa ɖɔ mɛ é ɖò jɔwamɔ̀ mitɔn kɔn lɛ lɔ mɔ̌ ni ɖo azǎn ɖokpó bo do ɖù xwè ná.

Xwè Glexwe 92 tɔn ɔ gudo wɛ, acɛkpikpa ɔ sɔ gbéta kɛ́n bonú xwè ɔ na nyi ɖuɖu ɖò Benɛɛ yikungbàn ɔ bǐ jǐ ɖò azǎn wǒ gɔ alunsun xwè ɖokpo ɖokpo tɔn mɛ[1].

Xwé 1993 tɔn mɛ wɛ é ɖu xwè ɔ nukɔn nukɔn tɔn ɔ ɖé.

Fi é nɔ ɖu xwé ɔ ɖé lɛ é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Fǐ bǐ wɛ è nɔ̀ ɖu xwé ɔ ɖé ɖo Benɛɛto mɛ. Glexwé kpodo Agbǒmɛ kpo ka nyi toxo e mɛ e nɔ ɖu ɖé tawun lɛ é.

Vodun tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Vodún e ko ɖo to ɔ mɛ lɛ e bǐ sín xwè wɛ è nɔ ɖu, yèɖé wɛ nyi: Lɛ̌gba, Zǎngbétɔ, Atigali, Kɛ̀nnnɛsi, Sakpátá, Ogǔ, Oro, Nɛsuxwé, Dàn, Agasu, Trɔn, Xɛvioso, Mami-wata, Zomadonu, Kpélu, Lisa, Tɔxɔsu, Gèdè[2].

Ɖiɖé xwè ɔ tɔn ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://www.boucheduroy.bj/fete-national-du-vodoun/#:~:text=Initi%C3%A9e%20en%201992%20par%20le,la%20f%C3%AAte%20des%20religions%20endog%C3%A8nes.
  2. https://fr.africanews.com/2022/01/11/benin-celebration-de-la-fete-nationale-du-vaudou/#:~:text=Tous%20les%2010%20janvier%2C%20les,et%20respecte%20les%20anc%C3%AAtres%20v%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9s.