Toxóɖɔgbɛ́ Parti Communiste du Bénin

Bɛ̌ sín Wikipedya

Toxóɖɔgbɛ́ Parti Communiste du Bénin

Toxóɖɔgbɛ́ ɔ
To é mɛ é ɖé e : Benɛɛtò
Xwè e mɛ e jɔ e : 1997

Toxóɖɔgbɛ́ Parti Communiste du Bénin, (PCB) ɔ toxóɖɔgbɛ́ nukúnɖéjí ɖokpo wɛ é nyi bo jɔ ɖò Benɛɛtò mɛ ɖo 1977. Azinkan tɔn ɖo Xɔgbonu. Nuwaɖokpɔ wɛ nyi nu è ji é junjɔn e [1].

Hwènuxó tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxóɖɔgbɛ́ Parti Communiste du Bénin ɔ, è sɔ junjɔn ayi ɖo azan 31ɔ woosun xwe 1977 tɔn hwenu Benɛ ɖo Danxomɛ nyi wɛ e, bɔ azinkan tɔn ɖo Xɔgbonu ɖò Benɛɛtò mɛ, bo junjɔn nǔwaɖokpɔ ji. Wegbojinɔtɔ tɔn nukɔntɔn ɔ Pascal Fantɔji (Fantodji) wɛ. E nɔ nuglɔ ma do nyìkɔ tɔn wema mɛ kaka yi jɛ azan 17ɔ zosùn xwe 1993 tɔn bo nɔ wanu dó do afɔgblagbla azɔ wiwa acɛkpikpa togán xóxó Mathieu Kérékou tɔn mɛ.

Toxóɖɔgbɛ́ nɛ ɔ ɖo xójlawema bɔ e nɔ ylɔ ɖɔ "La Flamme". PCB ɔ nyi gbɛvi Kplekplemɛ gbɛta gbɛ ɔ bi tɔn é nyi toxóɖɔgbɛ́ "marxites-léninistes" tɔn e. Toxóɖɔgbɛ́ nɛ ɔ zùn nǔvɛmɛwu'zɔnlin ɖo Benɛɛ ɖo azǎn 3ɔ xwejisùn xwe 2019 tɔn hwenu è to ɔ jɛ flumɛ ɖo toxoɖuɖɔ-tozɔwiwa linu è. Ɖo xwè 1974 ɔ Kplekplemɛ gbɛta ehuzu hwenu tɔn jɔwunjɔja lɛ tɔn gěgé e ma ɖo gbe ɖokpoɔ do xa acɛkpikpa togan xoxo Mathieu Kérékou tɔn a lɛ bi huzu toxóɖɔgbɛ́ e jɛ sɛn gudo lɛ e. Buninɔ gbɛ nuwaɖokpɔ tɔn Danxomɛ tɔn ɔ tɔnkun ɖo 1976, bɔ ɖo azan 31ɔ woosun xwe 1977 é huzu toxóɖɔgbɛ́ "Parti Communiste du Dahomey" bo wa huzu nyìkɔ bo nyi toxóɖɔgbɛ́ "Parti Communiste du Bénin" ɖo 1975. Toxóɖɔgbɛ́ nɛ ɔ wanu bɔ acɛkpikpa togan xoxo Mathieu Kérékou tɔn j'ayi ɖo 1989, bo wa gbɛ ɖɔ é mi kun na nɔ kple gɛnnyigɛnnyi PLM Aledjo tɔn ɔ e blo ɖo xwè 1990 tɛnmɛ ɔ bo huzu nyìkɔ hwenu sɛn ɔ tun yi e bo nyi toxóɖɔgbɛ́"Parti Communiste du Bénin" ɖo azan 17ɔ zosun xwe 1993 tɔn. Ɖo sɔmi-sɔmi ɖɛmɛnù 1995 tɔn ɔ é mɔ zinkpo ɖokpo bɔ Mɛɖaxó Noël Koumba Koussey wɛ yi sɔ afɔ tɔn ɖote ɖo ɖɛmɛnù gungbasa Benɛ tɔn. Ɖo 1996 ɔ, Pascal Fantɔji yi sɔmi-sɔmi togan lɛ tɔn bo mɔ kɛn ɖokpo yɔɛyɔɛ ɖe. Ɖo 1998 ɔ, toxóɖɔgbɛ́ ɔ nya Magloire Nyasunnu(Gnansounou) bɔ xwe e jɛ finnɛ ɔ éyɛ yi do toxóɖɔgbɛ́ "Parti Communiste Marxite-léniniste du Bénin" wa.

Dòdó tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. «7ème congrès ordinaire du parti communiste du bénin (pcb)», b'ɛ xá ɖo «Matinlibre» sin atɛ jí ɖo azǎn 27 alunsùn xwè 2024 tɔn mɛ